Frånvaro och ledighet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vikten av skolnärvaro

Enligt skollagen råder det skolplikt under grundskoleåldern, vilket innebär att alla barn och ungdomar som är bosatta i Sverige har rätt till, men även en skyldighet att ta del av, undervisning enligt grundskolans läroplan.

Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform ska elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan delta i den utbildning som de är antagna till, om inte eleven har giltigt skäl att utebli.

Giltiga skäl för ledighet är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet.

Vårdnadshavare för en skolpliktig elev har en skyldighet att se till eleven fullgör sin skolplikt genom att se till att eleven kommer till skolan samt går på lektionerna. Kommunens skolor ansvarar även för att eleven fullgör sin skolplikt, vilket ställer krav på skolorna att ha en aktiv närvarokontroll.

Ledighet

Förlägg gärna din och ditt barns ledighet till höstlov, sportlov, påsklov och andra lovdagar.
I grundskolan och gymnasieskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas, det är dock ingen rättighet att beviljas ledighet från skolundervisning.  Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven kommer att vara avgörande vid beslut.

All ansökan om ledighet görs på särskild blankett som ni finner under e-tjänster & blanketter. Observera att det är olika blanketter för grundskola och gymnasieskola.

Frånvaro

Om en elev i grundskolan eller gymnasieskolan utan giltiga skäl uteblir från skolan ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare informeras om frånvaron samma dag, om det inte finns särskilda skäl som förhindrar detta.

Om en elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan delta i skolarbetet ska det snarast anmälas till skolan.  

Då skollagen även säger att skolorna ska se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven varit frånvarande, ställer det krav på skolorna att ha åtgärder vid frånvaro.
Genom att arbeta med att främja närvaro i skolan möjliggör inte bara skolorna att eleven fullföljer sin skolplikt utan minskar risken för att eleven ska få svårigheter i sitt framtida liv.

Bild på skolfrånvaro flödesschema 2019