Gå till innehåll

  1. ”Garantiskola” - Varje elev har en på förhand bestämd skolplacering. Garantiskolan definieras som platsen på en skola nära hemmet som varje elev har en lagstadgad rätt till. Det kommuniceras inte ut till vårdnadshavare vilken som är elevens garantiskola då det kan ändras under perioden då önskemål pågår, detta beroende på om elever flyttar ut eller in i kommunen eller om en vårdnadshavare anmäler att eleven inte ska ha en plats på de kommunala skolorna.
  2. Syskonförtur - En elev som har ett syskon i årskurs 1-3 som går på den önskade skolan har förtur till plats. Syskonförtur gäller också för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma familj men inte är biologiska syskon.
  3. Relativ närhet - En relativ närhetsprincip bygger på att man mäter avståndet till den valda skolan, men att man samtidigt tar hänsyn till hur långt bort den alternativa skolan är, den så kallade garantiskolan.
    Om en plats på en önskad skola står mellan två elever, kommer platsen att tilldelas den elev av de två som har mest att förlora i avstånd på att bli tilldelad garantiskolan. Om eleven inte kan beredas plats på den valda skolan placeras eleven alltså på sin garantiskola.

    Så här beräknas relativ närhet:
    Avståndet mäts mellan elevens folkbokföringsadress och den önskade skolan. Det är inte fågelvägen utan den lämpligaste, kortaste gångvägen från elevens folkbokföringsadress till skolan som är utgångspunkt för mätningen. Avståndet till den valda skolan jämförs med avståndet till garantiskolan, för att få fram skillnaden i avstånd. Även här mäts den lämpligaste, kortaste gångvägen. Skillnaden mellan de två värdena är den relativa närheten.
  4. Lottning – Om två, eller flera, elever har samma relativa närhet så sker urvalet via lottning

Kostnadsfri skolskjuts anordnas normalt endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, skola i en annan kommun eller en friskola har eleven inte alltid rätt till skolskjuts.

Elevens rätt till skolskjuts till annan skola kommer att prövas av kommunens skolskjutssamordnare.

Skolskjuts i Klippans kommun.