Trygghet och trivsel

Skriv ut
Kontakt

KontaktKontakt Ljungbyhedsskolan
Besöksadress:
Nybrogatan 9, Ljungbyhed.
Telefon:  0435–284 21
Rektor: Chanette Bellander
Biträdande rektor: Katarina Månsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.


Sjukanmälan av elev
Sjukanmälan av elev ska göras före klockan 08.00 via Skolportalen. Sjukanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Syftet med att skolan har en Plan mot kränkande behandling är för att utveckla en trygg, omtänksam, respektfull, medmänsklig miljö på skolan.

Skollagen
En plan mot kränkande behandling enligt 14 kap. 8 § skollagen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Planen ska också innehålla mål för hur arbetet planeras med utgångspunkt bland annat ifrån enkäter, åtgärder ska redovisas och slutligen en uppföljning redovisas utifrån hur det gick.
I korthet går lagen ut på att:

  • Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan.
  • Inget barn och ingen elev ska diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
  • Elever som diskrimineras av skolans personal har rätt till skadestånd.
  • Skolan har ett särskilt ansvar för att elever som utsätts för trakasserier får den hjälp de behöver.
  • Skolans huvudman har det övergripande ansvaret för att lagen efterlevs.
  • I lagen finns ett förbud mot repressalier. Med detta menas att om barn eller en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen så införs ett förbud att bestraffa barnet eller eleven som av en följd av detta.

När skolan får kännedom om trakasserier och kränkningar måste vi alltid göra en utredning för att ta reda på vad som hänt. Samarbete mellan skola och hem mycket viktigt. Vi måste ta kontakt med varandra när någonting har hänt, så att alla inblandade är informerade och kan hjälpa till i arbetet; skolans personal, föräldrar och elever. För att vi ska kunna leva upp till dessa mål har skolan ett TVT-team. 

Ljungbyhedsskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021-2022PDF (pdf, 519.3 kB)


Ordningsregler för Ljungbyhedsskolan
På skolan har jag som elev både rättigheter och skyldigheter.

Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt att bli respekterad av alla.

Jag ska respektera alla på skolan.

Jag har rätt att känna trygghet och att inte utsättas för psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk, visar respekt och utsätter därmed ingen för psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har rätt till garanterad undervisningstid.

Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder tiden till lärande.

Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö, både inne och ute.

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig och använder inte ytterkläder i undervisningslokaler eller i skolmatsalen.

Jag har rätt till en mobiltelefonfri lärmiljö.

Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid om inte annan överenskommelse finns mellan skolan och hemmet.
Jag lämnar min mobiltelefon i mitt skåp eller i ”lådan” i lektionssalen.

Jag har tillgång till studieplats.

Jag ansvarar för min studieplats och mina värdesaker. Jag respekterar skolans och andras saker.

Ovanstående skyldigheter gäller även vid besök på annan skola, studiebesök, friluftsdagar och andra liknande tillfällen.

Åtgärdstrappan
Ordningsregler ska finnas på varje enhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna. Rektorn beslutar om ordningsreglerna. Åtgärderna ska stå i rimlig proportion till sitt syfte och vidtas med hänsyn till elevens bästa. Lärarna har alltid skyldighet att ingripa för att hindra att elever skadar andra personer eller egendom eller själva blir utsatta för skada. Syftet med åtgärderna är att förbättra elevens beteende. Skolans förhållningssätt är av stor betydelse. Disciplinära åtgärder ska inte användas för att straffa eleven utan syftet är att förbättra elevens beteende. Om vidtagna åtgärder inte har önskad effekt tas nästa steg i åtgärdstrappan.