Elevhälsan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
 

Alla som arbetar i skolan ska, enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 "uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande".
 
Målet är att ge varje elev så god miljö som möjligt för grundläggande utbildning och personlighetsutveckling. Skolan ska motverka att elever får svårigheter i skolmiljön och i skolarbetet.

Snyggatorpsskolans Elevhälsoteam (EHT) träffas varje vecka och består av rektor, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare (SYV) samt specialpedagog. Vid behov deltar även skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan samverkar även med andra myndigheter/förvaltningar såsom BUP, habilitering, socialnämnd, polismyndighet och fritidsnämnd.

Relaterade länkar