Elevhälsan

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Alla som arbetar i skolan ska, enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 "uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande".
 
Målet är att ge varje elev så god miljö som möjligt för grundläggande utbildning och personlighetsutveckling. Skolan ska motverka att elever får svårigheter i skolmiljön och i skolarbetet.

Snyggatorpsskolans Elevhälsoteam (EHT) träffas varje vecka och består av rektor, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare (SYV) samt specialpedagog. Vid behov deltar även skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan samverkar även med andra myndigheter/förvaltningar såsom BUP, habilitering, socialnämnd, polismyndighet och fritidsnämnd.

Kurator

Med sina tvärvetenskapliga kunskaper kan skolkuratorn se till helheten i skolans värld - hur organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverka individer och grupper.
Skolkuratorns arbete utförs på tre nivåer; individ, grupp och organisation.
 
Skolkuratorn arbetar med:

 • Skolsocial kartläggning/utredning med enskild elev
 • flerpartssamtal elev — förälder — lärare — nätverk
 • stödsamtal och psykosocialt behandlingsarbete med enskild elev
 • samtal övningar i helklass och grupper
 • handledning och rådgivning till skolpersonal
 • samverkan med andra samhällsfunktioner såsom socialtjänst, sjukvård, institutioner och polis.
 • krishantering.

Kontaktuppgifter ansvarig kurator för klasserna 7ABC, 8ABC, 9ABC: Maria Sjöstedt, telefon: 0435-283 69, maria.sjostedt@klippan.se
Skolpsykolog: Thomas Löfgren, telefon: 0435-283 44, Thomas.lofgren@klippan.se

Skolsköterska

Skolhälsovården ska främst vara förebyggande och skolsköterskan fungerar som informatör, stödperson, rådgivare och språkrör för barns rätt till god hälsa och sunda levnadsvanor. Skolhälsovården följer Socialstyrelsens riktlinjer och FN-konventionen om barns rättigheter. Socialstyrelsen har tillsyn över verksamheten och yrkesutövandet.

Skolsköterskan arbetar med:

 • Hälsobesök avseende längd, vikt, syn, hörsel och rygg  i skolår F, 2, 4 och 7 eller 8
 • hälsofrämjande undervisning (förebyggande) enskilt i årskurs F, 2, 4 och 7 eller 8 i samband med hälsosamtal samt genom enkät. I årskurs 5 ges undervisning i grupp i pubertetsutveckling.
 • vaccination enligt socialstyrelsens program
 • utforma ett särskilt hälsobesöksprogram för invandrarelever
 • informera kring till exempel övervikt, allergi, hygien, mat, sovvanor, motion och ANT (alkohol, narkotika och tobak) efter behov och önskemål
 • omhänderta olycksfall och akuta skador
 • förmedla skolläkarkontakt
 • erbjuda öppen mottagning för enklare sjukvård
 • stimulera till egenvård, rådgivning och samtal samt hänvisning vidare vid behov
 • göra medicinska utredningar
 • samarbeta inom skolan med elevvårdsteam, personal, elever och föräldrar samt hälsosjukvården, barnhälsovården, BUP, barnhabiliteringen, tandvården, ungdomsmottagningen och socialtjänsten
 • föra, hantera, bevara och arkivera skolhälsovårdsjournal enligt riktlinjer samt statistik av vaccinationsregistrering till smittskydd.

Kontaktuppgifter: Linda Ottosson, telefon: 0435-283 64, linda.ottosson@klippan.se

Specialpedagog

Utgångspunkten för specialpedagogik är att alla elever skall kunna inkluderas i förskolans och skolans gemenskap. Specialpedagogens arbete utgår från utredning, utveckling och undervisning på individ-, grupp-, och organisationsnivå.

Specialpedagogen arbetar bland annat med:

 • inventering, planering och utvärdering av stödbehov och stödinsatser
 • att bidra till att utveckla skolmiljön så att alla barn/elever lär sig utifrån sina behov och möjligheter
 • att driva utvecklingsarbete i samarbete med andra lärare för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt
 • att arbeta med barn/elever under en avgränsad tid att vara en resurs till arbetslaget när det gäller olika former av samtal; utvecklingssamtal, rådgivning, handledning samt upprättande av åtgärdsprogram
 • att göra pedagogiska utredningar vid inlärningssvårigheter, koncentrations-svårigheter och svårigheter i det sociala samspelet.
 • att ansöka till kommunens resursteam och ha fortlöpande kontakt med andra myndigheter, till exempel BUP, habilitering, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt socialförvaltning.

Kontaktuppgifter:
Ansvarig för arbetslag 7: Peter Nilsson, telefon: 0435-285 29 Peter.nilsson2@klippan.se
Ansvarig för arbetslag 8: Veronica Lintu, tele:fon 0435-280 67 Veroncia.lintu@klippan.se
Ansvarig för arbetslag 9: Paula Gullberg, telefon: 0435-283 79 Paula.gullberg@klippan.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren/SYV ska informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen. Eleverna behöver utveckla kunskaper och färdigheter för att hantera valsituationer. Studie- och yrkesvägledningen börjar i årskurs 1 och löper som en röd tråd genom hela utbildningstiden enligt den arbetsplan som finns för studie- och yrkesvägledning i Klippans kommun.

SYV arbetar med:

 • Självkännedom
 • Yrkesorientering
 • Valkompetens
 • Att utmana de traditionella föreställningarna som begränsas av kön, kulturell- och social bakgrund
 • Motivation
 • Praktisk arbetslivsorientering/PRAO i åk 8 samt åk 9
 • Klassinformation
 • Enskilda vägledningssamtal inför gymnasievalet
 • Anpassade studiegångar för elever som behöver andra tillfälliga lösningar för att skolarbetet ska fungera

Kontaktuppgifter: Peter Ingelsson, telefon: 0435-281 70 peter.ingelsson@klippan.se

Relaterade länkar