Skolsköterska

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Skolhälsovården skall främst vara förebyggande och skolsköterskan fungerar som informatör, stödperson, rådgivare och språkrör för barns rätt till god hälsa och sunda levnadsvanor. Skolhälsovården följer Socialstyrelsens riktlinjer och FN-konventionen om barns rättigheter. Socialstyrelsen har tillsyn över verksamheten och yrkesutövandet.

Skolsköterskan arbetar med:

 • Hälsobesök avseende längd, vikt, syn, hörsel och rygg  i skolår F, 2, 4 och 7 eller 8
 • hälsofrämjande undervisning (förebyggande) enskilt i årskurs F, 2, 4 och 7 eller 8 i samband med hälsosamtal samt genom enkät. I årskurs 5 ges undervisning i grupp i pubertetsutveckling.
 • vaccination enligt socialstyrelsens program
 • utforma ett särskilt hälsobesöksprogram för invandrarelever
 • informera kring till exempel övervikt, allergi, hygien, mat, sovvanor, motion och ANT (alkohol, narkotika och tobak) efter behov och önskemål
 • omhänderta olycksfall och akuta skador
 • förmedla skolläkarkontakt
 • erbjuda öppen mottagning för enklare sjukvård
 • stimulera till egenvård, rådgivning och samtal samt hänvisning vidare vid behov
 • göra medicinska utredningar
 • samarbeta inom skolan med elevvårdsteam, personal, elever och föräldrar samt hälsosjukvården, barnhälsovården, BUP, barnhabiliteringen, tandvården, ungdomsmottagningen och socialtjänsten
 • föra, hantera, bevara och arkivera skolhälsovårdsjournal enligt riktlinjer samt statistik av vaccinationsregistrering till smittskydd.