Toleransprojektet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Som en del av undervisningen i årskurs åtta erbjuder Klippans kommun elever att delta i Toleransprojektet. Projektet är ett skolarbete och uppfyller kursmål i svenska, historia, religion, samhällskunskap och bild och bedrivs under ett helt läsår, under 10 heldagstillfällen samt en studieresa. I undervisningen reflekteras och praktiseras både samarbetsövningar mellan eleverna och olika normkritiska värderingsövningar, både individuellt och i grupp.

Toleransprojektet får stöd av Segerstedtinstitutet, som är inrättat vid Göteborgs universitet, och är ett nationellt resurscentrum som har till uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier, våldsutövande strukturer samt rasistiska organisationer. I arbetet samverkar institutet och Klippans kommun.

Arbetssättet är beprövat och dess goda resultat i ett socioekonomiskt långsiktigt perspektiv är belagd med gedigen dokumentation. Projektets idé har använts på skolor i hela Sverige sedan 1999.

Många elever behöver få sina åsikter och värderingar testade, diskuterade och utmanade utan att man utmanar eleven som person. Segerstedtinstitutet menar att genom en konfrontativ pedagogik, där man som elev ska anpassa sig till att uttrycka ”rätt” värderingar istället för sina verkliga tankar, riskerar skolan att befästa strukturer, då denna pedagogik pekar ut enskilda individer och mindre grupper. Toleransprojektets förordar istället ett pedagogiskt förhållningssätt för långsiktigt riktat preventivt arbete grundat i ett emancipatoriskt kunskapsideal.

Toleransprojektet förordar ett pedagogiskt förhållningssätt för ett långsiktigt riktat förebyggande arbete. I Toleransprojektet får de deltagande eleverna fundera kring olika etiska dilemman. En central del i arbetet är att hjälpa eleven att förstå sig själv, förstå sin omvärld och att förvärva en förmåga att göra sig förstådd. Eleverna får i projektet jämföra tankar och idéer från det nazistiska Tyskland med moderna tidsproblem om antisemitism, rasism och intolerans. Toleransprojektet avslutas vanligtvis med en resa till Förintelsens minnesplatser i Polen.

Besök Segerstedtinstitutets hemsida för mer information om Toleransprojektetlänk till annan webbplats.