Kameraövervakning

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I lokalerna för Åbyskolan kommer, som en åtgärd i arbetet för att skapa en lugn och trygg skola, övervakningskameror att monteras upp under våren. Kamerorna kommer vara riktade mot de inre delarna av skolan, alltså mot ytor dit allmänheten inte äger tillträde. Övervakningskamerorna används i förebyggande och utredande syfte.

Bakgrund
Beslutet om kameraövervakningen togs i Barn- och utbildningsnämnden den 22 oktober 2018. Kameraövervakning kan förekomma av många anledningar. På Åbyskolan och Vuxenutbildningen vill vi att alla elever ska känna sig trygga och säkra. Genom kameraövervakningen kan vi som en insats av flera bidra till detta och ser denna insats som förebyggande som kan minska oroligheter och skadegörelse men att kamerorna även kan underlätta eventuella utredningar om något skulle inträffa.

Syftet med kameraövervakning
Det inspelade bildmaterialet kommer endast att användas för att förhindra och utreda avsiktlig skadegörelse, våldsbrott eller stöld. Det främsta syftet med kameraövervakningen är att öka tryggheten och minska rädslan för att bli utsatt för brott. Skolan arbetar på olika sätt med att främja likabehandling. Kameraövervakning är ett av flera sätt att arbeta med att minska oroligheter och främja tryggheten på skolan.

Begränsad övervakning
På Åbyskolan och Vuxenutbildningen kommer det att finnas övervakningskameror inomhus. Övervakningskamerorna kommer att placeras så att de uppfyller sitt syfte, men inte registrerar mer än vad som behövs. Kamerorna finns placerade i de inre delarna av skolan och spelar inte in området framför respektive expedition.

Information om kameraövervakningen
De platser på skolan som kommer att övervakas är: Korridorer, serverrum och elevskåp. Det kommer att finnas tydlig information på de platser där kameraövervakning sker. Elever, vårdnadshavare och skolpersonal kommer att få information via Skolportalen och muntligt vid till exempel föräldramöten, elevrådsmöten och arbetsplatsträffar.

Inspelat material
Ljudinspelning är inte möjlig, utan endast inspelning av bilder. Det inspelade materialet kommer att sparas i två veckor. Materialet kommer endast att granskas vid de tillfällen när det finns misstankar om brott.

Tillgång till inspelat material
Det är endast skolans rektor och vaktmästare som har tillgång till det inspelade materialet. Vid genomgång av inspelat material, kan övrig skolledning och berörd personal få begränsad tillgång. Polisen kan även begära att få ta del av det inspelade materialet.

Förutsättningarna för kameraövervakningen
Skolan kommer med jämna mellanrum att utvärdera om förutsättningarna för kameraövervakning har förändrats. Man kommer utvärdera om kameraövervakningen ger den önskade och mätbara effekt som man önskat i de aktuella utrymmena och om fortsatt övervakning är nödvändig.