Ändrad taxa för barnomsorgen och betalningfri månad

Publicerad: 2018-05-08 

Kommunfullmäktigte har beslutat att ändra taxan för barnomsorg samt infört möjligheten att ansöka om betalningsfri månad.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 om att införa enhetstaxa för barnomsorgen fr o m
2018-06-01. Enhetstaxa innebär att hushållet betalar en avgift för en plats inom barnomsorgen, oavsett hur många timmar barnet vistas på förskola eller i pedagogisk omsorg (borträknat de avgiftsfria 15 timmar/vecka för barn 3-5 år). Avgiften som tas ut är som tidigare enligt Skolverkets maxtaxa.

Kommunfullmäktige beslutade även om att inför möjlighet för vårdnadshavare att ansökan om betalningsfri månad för barn placerat i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år) vid fyra veckors sammanhängande ledighet.
Ledighet kan sökas under innevarande kalenderår och betalningsfri månad kan endast erhållas en gång per år per barn. 

Läs mer om barnomsorgstaxan och avgiftsfrimånad.