Landshövdingen besökte Åbyskolan för att lära sig mer om skolans drogförebyggande arbete

Publicerad:

Lars Boije, Anneli Hulthén och Bert-Inge Karlsson.

Den 8 oktober besökte landshövdingen Anneli Hulthén Klippans gymnasieskolor för att få veta hur vi jobbar med vårt drogförebyggande arbete. På programmet stod en beskrivning av Klippans kommuns främjande och förebyggande arbete i olika hälsofrågor, samt hur vi arbetar för en skola mot alkohol och droger.

Klippans gymnasieskolor arbetar aktivt med drogförebyggande åtgärder hela tiden. Klippans kommun är en av ett tjugotal kommuner i landet som arbetar med drogtester i skolan för att förebygga användningen av droger samt kunna fånga upp och hjälpa de elever som brukar droger. Landshövdingen Anneli Hulthén har bland annat varit ordförande i den tidigare Narkotikakommissionen, vilket bidrog till intresset för att lära sig mer om hur kommunen arbetar med frågan.

Landshövdingen togs emot av Lars Boije, verksamhetschef för gymnasieskola och särskola i Klippans kommun, tillsammans med gymnasieskolornas elevhälsoteam, kommunens folkhälsoutvecklare samt barn- och utbildningsnämndens presidium.

Arbetar förebyggande 
- Klippans kommun arbetar mycket med barnkonventionen som blir lag nästa år, berättar Sara Persson, folkhälsostrateg på Klippans kommun. Vi jobbar mycket med att kartlägga och ta reda på de bakomliggande faktorerna till att elever börjar bruka droger för att kunna arbeta preventivt. Under hösten skickar vi ut en ungdomsenkät som heter LUPP till alla elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten är väldigt omfattande och ger oss en bra bild över hur eleverna i våra skolor mår.

Sara Persson.

- En annan metod vi arbetar med i kommunen i stort är att ta prover på avloppsvattnet. Där kan vi få bekräftat om det vi misstänker pågår i samhället stämmer, exempelvis om en viss drog ökat i popularitet. Resultatet visar svart på vitt hur många doser per 1000 invånare som brukas och vilka droger det är som tas. Vi kan jämföra våra resultat med andra kommuner och se trender. På så vis kan vi arbeta förebyggande och rikta våra insatser rätt för att hjälpa de som behöver det, säger Sara.

Frivilliga drogtester
På Klippans gymnasieskolor genomförs slumpmässiga drogtester på eleverna. Eleverna får med sig en lapp hem till sina vårdnadshavare som får ge sitt godkännande till att skolan får ta drogtest på eleven. Drogtestet är helt frivilligt, och om en elev inte vill eller får delta så får ingen annan än skolsköterskorna och kuratorerna i skolans elevhälsoteam veta det.

- Genom att skicka hem information till vårdnadshavaren hjälper vi även dem att kunna föra samtal med eleven på hemmaplan om droger på ett naturligt sätt, säger Bert-Inge Karlsson som är skolkurator. Vi får mycket positiv respons från både vårdnadshavarna och eleverna själva att vi gör detta. De vet att vi gör detta med omtanke för eleverna.

Under landshövdingens besök på skolan genomfördes ett oförberett drogtest på en klass för att visa hur det går till.

Ett drogtest. Detta test visar ett negativt resultat och att det inte blivit manipulerat.

Drogtesterna inleds med att elevhälsoteamet kommer in i klassrummet och berättar att testet ska genomföras. Sedan genomförs ett individuellt samtal mellan elev och skolsköterska eller kurator. I samtalet ställs frågor till eleven om relationen till alkohol, tobak och droger och de tittar även på elevens närvaro och erbjuder stöd om eleven vill. Frågorna ställs i en noga vald ordning för att samtalet ska flyta på och kännas tryggt. Efter samtalet får eleven på egen hand lämna ett urinprov som drogtestet sedan utförs på. Stickan som används visar om några preparat brukats och ger också indikation på om testet manipulerats.

- Samtalet är egentligen den viktigaste delen av drogtestet. Här får vi en god relation med eleven och öppnar upp till att kunna prata öppet om doger. Frågor som vi annars inte pratar om kommer fram och ibland bokar vi in kuratortid för att hjälpa eleven ytterligare, berättar Bert-Inge. Vi är ingen polisinrättning och vi vet att det går att manipulera testerna eftersom de lämnas oövervakade. Men vi resonerar att det är bättre att vi gör något än ingenting alls.

När drogtesterna är genomförda går elevhälsoteamet tillsammans med rektorn igenom det generella resultatet för klassen. Det som sagts och kommer fram under det individuella samtalet mellan eleven och skolsköterskan eller kuratorn hamnar under sekretess och stannar där.

Under läsåret 2018/2019 har 40 klasser besökts, vilket innebär 1-2 klasser i veckan och cirka 700 elever. Under läsåret har 1,5 % av alla tester visat positivt resultat. Den summan var betydligt högre det första året drogtesterna genomfördes. 34 elever fick fördjupande samtal under läsåret för att få stöd och hjälp i olika frågor.
I slutet av samtalet som förs med eleven i samband med drogtestet ställs frågan om hur eleven ser på att drogtestet genomförs, där uttryckte 95 % av eleverna stöd för testerna.

Besöket på Åbyskolan avslutades med gemensam lunch på skolans prisbelönta skolmatsal.