Elevhälsa

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Alla skolor skall ha ett organiserat elevhälsoarbete utifrån skollagen 2 kap, 25 § Elevhälsa. 

"För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas...." 

I vårt Elevhälsoteam ingår:

Håkan Persson - rektor
Ann Johansson - specialpedagog
Kajsa Lundh - skolsköterska
Karin Björk - skolsköterska
Marie Darin - kurator
Gith Bruér Tegsell - studie- och yrkesvägledare
Tommy Bank - skolpsykolog

I alla elevärenden är också klasslärare eller mentor en viktig del i planering och beslut.

Utifrån den enskilde eleven kan också BUP eller HAB inbjudas till elevhälsoteamet. Vi har regelbunden kontakt och samverkan med Socialförvaltningen här i Klippan.

Vi försöker arbeta förebyggande och skapa så god miljö och förutsättningar som möjligt för varje enskild elev. 

Särskolan samarbetar med den Centrala elevhälsan, genom denna har vi också tillgång till skolläkare.

Kontakt

Rektor
Håkan Persson
Telefon: 0435-286 03
E-post: hakan.persson@klippan.se

Kontakt

Skolsköterska Antilopenskolan
Elisabet Haggärde
0435-283 93

Arbetstider på Antilopenskolan:

  • Måndag: kl 8-16.30
  • Onsdag: kl 8-14
  • Fredag: kl 8-14

Skolsköterska Åbyskolan
Anny Eklind Möller
0435-283 95

Skolkurator
Marie Darin
0734-39 86 98

Specialpedagog Åbyskolan
Åsa Björkman
0734-39 80 45

Studie- och yrkesvägledare
Vakans

Skolpsykolog
Tommy Bank
0435-281 59