Gå till innehåll

Vision & mål

I Klippans kommun skapar vi tillväxt och livskvalité tillsammans - det är vår vision.

Med vår vision sätter vi riktningen för att vara en utvecklande kommun där vi tillsammans skapar livskvalitet för alla.

Här kan du ta del av målen för kommunfullmäktige och kommunens nämnder. Dessa påverkar sedan i sin tur vad förvaltningarna (tjänstepersonsorganisationen) ska fokusera på under året.

Kommunfullmäktige har antagit fem övergripande mål som alla nämnder formulerar sina mål efter för att kommuen ska uppnå dessa.

 1. Kommunen ska arbeta för en långsiktig hållbar utveckling, förbättrad folkhälsa och ökad trygghet för alla invånare
 2. Kommunens invånare ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande
 3. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning
 4. Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet
 5. Kommunen ska ha ett bra näringslivsklimat som lockar till etablering och samtidigt värnar och utvecklar befintligt näringsliv och företagande

Detta är kommunstyrelsens mål för att vi gemensamt ska uppnå kommunfullmäktiges övergripande fem mål.

 • Kommuninvånare ska i högre utsträckning än rikssnittet uppleva att Klippans kommun är en bra plats att leva och bo i.
 • Kommunen ska alltid ha planberedskap för minst 100 småhustomter och 150 lägenheter i flerbostadshus.
 • Kommunen ska alltid ha planberedskap för minst 100 småhustomter och 150 lägenheter i flerbostadshus.
 • Kommunen ska alltid ha minst 40 exploateringsklara småhustomter varav 20 byggklara.
 • Antalet bostäder skall öka med minst 75 stycken per år i genomsnitt.
 • I polisens trygghetsmätning ska kommunens problemindex minska över tid och inte överstiga 2.0.
 • Invånare med bra självskattat hälsotillstånd,%,ska öka.
 • Befolkningen ska öka med 1%.
 • Befolkningens hemberedskap ska öka.
 • Kundtjänsts kunder ska vara nöjda. Mätning av parametern ”Enkelhet” som bl a innefattar bemötande och tjänster. Målvärde 83.
 • Kommuninvånare ska tycka att underhållet av den offentliga miljön sköts bättre i Klippans kommun än snittet för riket.
 • Hållbart medarbetarindex (HME) för KS förvaltningar skall vara minst 81.
 • Kommunens chefers nöjdhet med det interna stödet ska öka.
 • Inom kommunen ska det alltid finnas 40 hektar detaljplanelagd verksamhetsmark att tillgå för etableringar.
 • Klippans kommun ska i sin myndighetsutövning minst få omdömet 75 i Insikts samtliga delområden.
 • Nöjd kund index (NKI) skall vara minst 80.

Detta är plan- och byggnämndens mål för att vi gemensamt ska uppnå kommunfullmäktiges övergripande fem mål.

 • Plan- och byggavdelningen ska föra fram minst två detaljplaner/planarkitekt för antagande. I återrapporteringen ingår även en uppföljning av medborgardialogen i planarbetet.
 • Vi ska uppnå minst indexvärde 75, avseende privatpersoners omdöme om vår service vid myndighetsutövning.
 • Vi ska uppnå minst indexvärde 75, avseende företagarnas omdöme om vår service vid myndighetsutövning.

Detta är barn- och utbildningsnämndens mål med målvärden för att vi gemensamt ska uppnå kommunfullmäktiges övergripande fem mål.

 • Andelen högskoleutbildad personal i förskolan ökar utifrån mått år 2023 samt med större likvärdighet i behörighet mellan enheterna.
 • Högre andel elever i årskurs ett kan läsa och förstå enkla meningar, minst 90 procent.
 • Högre andel elever i årskurs ett har god taluppfattning, minst 90 procent.
 • Högre andel elever är behöriga till gymnasieskolan, minst 90 procent.
 • Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom tre år, minst 80 procent.
 • Jag känner mig trygg i skolan, minst 90 procent.
 • Jag är nöjd med min skola som helhet, minst 90 procent.
 • Fler personer inom arbetsmarknads- och utvecklingsenheten går vidare till arbete eller studier, minst 50 procent.
 • Sjukfrånvaron för personal minskar, högst 4,5 procent.
 • Andel elever med en frånvarotid på mer än 15 procent ska minska.

Detta är socialnämndens mål för att vi gemensamt ska uppnå kommunfullmäktiges övergripande fem mål.

 • Socialnämnden ska främja en långsiktig organisationskultur med invånaren i centrum.
 • Socialnämnden ska bedriva sina verksamheter klimatsmart så långt det är möjligt.
 • Socialnämnden ska stärka kommuninvånarens egna förutsättningar till ekonomisk trygghet.
 • Kommuninvånaren och dess anhöriga ska känna sig nöjda med bemötandet från socialnämndens medarbetare.
 • Kommunens invånare ska känna sig trygga i mötet med Socialnämndens medarbetare.
 • Socialnämnden ska i alla verksamheter verka för ökad användning av smart teknik och utnyttja digitaliseringens möjligheter.
 • Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Socialnämndens verksamheter ska drivas med god kvalitet.
 • Socialförvaltningen har som förslag att prioritera bort att upprätta ett nämndsmål utifrån detta fullmäktigemål, till förmån för övriga förslag.

Detta är kultur- och fritidsnämndens mål för att vi gemensamt ska uppnå kommunfullmäktiges övergripande fem mål.

 • Goda möjligheter för invånare att få utöva samt uppleva kultur med barn och unga som prioriterad målgrupp.
 • Invånare och besökare i kommunen upplever sin fria tid som trygg och säker.
 • Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet.
 • Nämnden erbjuder en bred verksamhet för barn och unga vilket främjar psykisk hälsa.
 • Kommunens invånare är nöjda med och väl insatta i kommunens kultur- och fritidsutbud.
 • Invånarna är nöjda och trygga med tillgängligheten i nämndens verksamheter.
 • Medarbetare vid kultur- och fritidsförvaltningen är nöjda med och stolta över sin arbetsplats och upplever en god arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling.
 • Invånarna upplever att nämndens verksamheter håller en god kvalité som tillgodoser invånarnas behov och intressen.
 • Kultur- och fritidsnämndens verksamheter samverkar med kommunens näringsliv och företag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023