Gå till innehåll

Insyn & påverkan

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen. På så vis bidrar du till att kommunens service och verksamhet utvecklas och blir ännu bättre.

Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevald eller anställd. Vem eller vilka som fattar beslut i Klippans kommun beror på vad saken gäller. Som kommuninvånare kan man överklaga, se överklagande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Efter frågor och interpellationer behandlar fullmäktige ärenden där beslut skall fattas. Dessa ärenden har först behandlats i styrelser och nämnder. Besluten verkställs sedan av anställda i kommunens förvaltningar.

Om en ledamot i fullmäktige vill följa upp ett ärende kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till något av kommunalråden eller ordföranden i en nämnd. Vid en fråga är det bara den svarande som får ordet. Vid en interpellation får alla ledamöter delta i debatten. Frågor och interpellationer får bara röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De skall lämnas in skriftligt i förväg. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget, taxor och den kommunala skattesatsen. De finns i Klippans kommuns författningssamling.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras i lokalpressen, på hemsidan och på den officiella anslagstavlan i kommunhuset.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen har också övergripande ansvar för att besluten verkställs och följs upp. Vilket ansvarsområde kommunstyrelsen har framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige har uppdragit (delegerat) åt kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa grupper av ärenden, som till exempel att köpa och sälja fastigheter eller att låna pengar till kommunens verksamhet.

Ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder motioner till beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan överlämnas till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i berörda nämnder och styrelser. Därefter kommer motionen tillbaka till fullmäktige. Beslut bör fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som skall ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnden beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. I många lagar anges också att en nämnd skall fatta beslut i en viss typ av frågor.

Nämnderna kan uppdra (delegera) till en ledamot eller tjänsteman att fatta beslut i en viss typ av frågor, främst rutinärenden. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.

I diariet på webben finns möjlighet att söka efter allmänna och offentliga ärenden och handlingar som registrerats i kommunens diarium och som handläggs i de olika nämnderna i Klippans kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera. Eftersom varje nämnd inom Klippans kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium.

Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att länsrätten prövar om det är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Ett sådant överklagande ska lämnas till Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom tre veckor från det att information (protokoll) satts upp på kommunens anslagstavla.

Den som berörs av ett beslut och beslutet går emot honom eller henne kan i vissa fall överklaga beslutet. Då prövar rätten inte bara om beslutet är lagligt utan också själva sakfrågan. Ett sådant överklagande ska lämnas till den myndighet som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som klagar fått del av det.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023