Gå till innehåll

Miljöinvesteringar

En miljöinvestering innebär att man förbättrar miljön i ett naturområde vilket bidrar till ett rikare djur- och växtliv. Målet med miljöinvesteringen är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i ett område ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att skogens miljövärden och dess sociala värden skyddas.

För att utföra miljöinvesteringarna har vi sökt stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).

Klippans kommun har beviljats bidrag för att utföra miljöinvesteringar i nedanstående områden. Arbetet med naturåtgärderna kommer att påbörjas sensommaren/hösten 2022.

Skytteskogen är ett naturområde beläget öster om Bruket. Skogsområdet har höga naturvärden med såväl ett rikt djur- som växtliv.

Miljöinvesteringen i Skytteskogen består av flera insatser uppdelat på nio olika områden, varav två som ligger vid Stackarpsdammen. Fokus ligger på att röja bort sly, invasiva växtarter (främst sykomorlönn) och ge mer plats och bättre förutsättningar för träd som bär frukter som äts av fåglar, men även ekar, rönnar, stora askar och lindar.

Sly som röjs kommer samlas ihop och bilda så kallade faunadepåer. Dessa utnyttjas av djur som kan söka skydd men även övervintra i dem.

Död ved kommer lämnas kvar eftersom de är värdar för många insekter som i sin tur blir till föda åt fåglar och andra djur vilket bidrar till den biologiska mångfalden.

Arbetet med naturvårdsåtgärderna innebär att personal periodvis kommer röja i skogsområdena men arbetet kommer utföras efter fåglars häckningsperiod.

Karta över miljöinvesteringar i skytteskogen

Skytteskogen

Storängsområdet är ett skogsområde som omgärdar Storäng i östra delen av Klippan.

Miljöinvesteringen i Storängsområdet består av flera insatser uppdelat på fyra olika områden, varav två som ligger vid vid campingen och hembygdsstugorna i Elfdalen.

Fokus ligger på att röja bort sly, invasiva växtarter (främst sykomorlönn) och ge mer plats och bättre förutsättningar för träd som bär frukter som äts av fåglar, men även ekar, rönnar, stora askar och lindar.

Sly som röjs kommer samlas ihop och bilda så kallade faunadepåer. Dessa utnyttjas av djur som kan söka skydd men även övervintra i dem.

Död ved kommer lämnas kvar eftersom de är värdar för många insekter som i sin tur blir till föda åt fåglar och andra djur vilket bidrar till den biologiska mångfalden.

Arbetet med naturvårdsåtgärderna kommer innebära att personal periodvis kommer röja i skogsområdena men arbetet kommer utföras efter fåglars häckningsperiod.

Karta över miljöinvesteringar i storängsområdet

Storängsområdet

Logotyper skogsstyrelsen och europeiska jordbruksfonden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024