Gå till innehåll

Kommunens rättighetsarbete

För att Klippans kommun ska vara en plats där invånarna mår bra och trivs behöver alla känna sig välkomna och sedda. Samt att här finns rätt möjligheter och förutsättningar för just dem. Därför är rättigheter och antidiskriminering prioriterade frågor i vårt arbete, såväl idag som framåt.

Ett jämställt Skåne

Klippans kommun är med i nätverket Ett jämställt Skåne. Genom det utbyter vi kunskap och erfarenheter med andra kommuner och får verktyg för att fortsätta utveckla vårt jämställdhetsarbete.

Barnets rättigheter

Barnets rättigheter finns samlade i FN:s konvention om barnets rättigheter, som också kallas barnkonventionen. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Ett barn är alla människor upp till 18 år.

Barnkonventionen innehåller 54 regler, eller artiklar som det kallas. Alla artiklar är lika viktiga men fyra av artiklarna kallas grund- eller huvudprinciper och berättar hur helheten ska tolkas. Dessa är artikel 2, 3, 6 och 12.

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa skall vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga.

Artikel 6: Varje barn ska tillåtas utvecklas i egen takt utifrån egna förutsättningar.

Artikel 12: Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023