Gå till innehåll

Detta gäller vid leverans av handlingar till arkivet

Om ni vill lämna arkivhandlingar/uppgifter till kommunarkivet förfrågan gå via en arkivansvarig. I samråd med arkivansvarig förbereder och ansvarar sedan er arkivredogörare för det praktiska vid leveransen.

För att komma i kontakt med Klippans kommuns arkivansvariga ring till kundtjänst på 0435-280 00.

En förutsättning för att kommunarkivet ska ta emot arkivhandlingar är att de är ordnade och sökbara. Handlingarna får inte vara angripna av mögel eller skadedjur. Om så behövs kan kommunarkivet komma på besök för att inventera handlingarnas skick, ordning och vad som eventuellt bör göras innan handlingarna är i levererbart skick.

Vid leveransen ska handlingarna vara nerpackat i flyttkartonger och åtföljas av ett undertecknat leveransreversal i två exemplar där det framgår vilka arkivboxar som finns i respektive flyttkartong. Det som står i reversalen och i den bifogade bilagan ska överensstämma med det fysiska innehållet i det som levereras.

Reversal du ska fylla i vid leverans till kommunarkivet Pdf, 159.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter kontroll kvitterar och återsänder kommunarkivet ett exemplar av den undertecknade leveransreversalen. Detta utgör myndighetens kvitto på att handlingarna mottagits och leveransen är avslutad, det vill säga först då är arkivet formellt överlämnat till kommunarkivet. Kommunarkivet ansvarar därefter för fortsatt tillhandahållande, förvaring och vård av de levererade arkivhandlingarna.

När kommunarkivet har tagit över arkiv eller del av arkiv från en myndighet, övergår hela ansvaret till arkivmyndigheten. Handlingar som omfattas av sekretess har samma skydd hos kommunarkivet som hos den överlämnande myndigheten. Utlämnande av övertaget material sker som kopia eller lån efter nödvändig sekretessprövning.

Leveranser får endast ske efter en överenskommelse mellan kommunarkivet och den myndighet som vill leverera. En förvaltning eller ett bolag som vill överlämna arkivhandlingar ska, för att spara arbete och kostnader, i god tid kontakta kommunarkivet för att diskutera vad som ska levereras och om praktiska detaljer kring leveransen.

Kommunarkivet tar i första hand emot handlingar som:

  • Ska bevaras för all framtid, det vill säga handlingarna är inte gallringsbara enligt gällande lagar, dokumenthanteringsplaner eller övriga gallringsbeslut.
  • Inte behövs för att myndigheten ska kunna bedriva sin verksamhet.
  • Sällan efterfrågas av andra myndigheter eller enskilda.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022