Gå till innehåll

Eldning utomhus

Om du ska elda trädgårdsavfall hemma är det viktigt att följa föreskrifter och riktlinjer för att undvika brand. Olika bestämmelser gäller också beroende på aktuell brandriskprognos.

Eldningsförbud

Om du ska elda utomhus kontrollera alltid om det råder eldningsförbud. Om det är eldningsförbud så informerar Räddningstjänsten om det på Klippans kommuns hemsida. Mer information hittar du på Räddningstjänsten Syds hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt som gäller vid eldning

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för det geografiskt område gäller följande vid eldningsförbud:
1 § Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar, aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och så vidare).

Förbudet omfattar inte grillning på av kommunen iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

2 § Förbudet enligt 1 § gäller vid brandriskvärden 4 och 5.

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för det geografiskt område gäller följande vid brandriskvärdena 5E:
3 § Förbud mot alla typer av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik.
Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

4 § Förbudet enligt 3 § gäller vid brandriskvärden 5E.

Övrigt

5 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

6 § Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Generellt gäller att du inte får elda efter mörkrets inbrott, då detta kan leda till falsklarm och okontrollerade bränder. Förbudet gäller inte eldning med grillkol i avsedda kärl på tomtmark eller på grillplatser som kommunen ställt i ordning.

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte själv ta hand om ditt avfall genom att elda upp det. Detta gäller alla typer av avfall som till exempel hushållsavfall, möbler och rivningsmaterial. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Om du ska elda ditt trädgårdsavfall kan du göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. Trädgårdsavfallet ska dessutom vara torrt och eldningen ske på ett säkert sätt.

Under tiden 1 april till och med den 30 september är det dessutom förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt bostadsområde. Majbrasan, eller valborgsmässoelden, som tänds på Valborgsmässoafton den 30 april är det enda undantaget.

 • De lokala (kommunala) stadgarna gäller alltid i första hand.
 • Det är den enskilde som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser.
 • Kontrollera om eldningsförbud föreligger på Klippans kommuns hemsida.
 • Larm som inkommer via 112 kommer att betraktas som skarpt oavsett om tillstånd för eldning finns. Du kan inte "stoppa larm" till enskilda adresser genom att ringa till räddningstjänsten.

Observera

Det är förbjudet att elda trädgårdsavfall, så som ris och kvistar, inom detaljplanerat område mellan 1 april och 30 september. Majbrasan, eller valborgsmässoelden, som tänds på Valborgsmässoafton 30 april är det enda undantaget. Resterande del av året, 1 oktober till 31 mars, får du elda mindre mängder trädgårdsavfall, även inom detaljplanerat område.

Allmänna råd och anvisningar

 • Ha alltid uppsikt över elden!
  På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten på 112 finnas.
 • Eldning får inte ske efter mörkrets inbrott.
  Undvik att elda då det blåser.
 • Röken får inte spridas över allmän väg eller bebyggelse.
  Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2x2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
 • Elda endast trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök.
  Släckredskap måste finnas till hands exempelvis räfsor, spadar och vattenslang, vattenspridare, vattenkanna eller liknande.
  Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar eller till dess att risken för brandspridning upphört.

Kontakt Räddningstjänsten Söderåsen

Telefon: 042-641 00
E-post: raddning@astorp.se

I vissa fall krävs besiktning av brandkåren på plats. Bland annat om du planerar Valborgsmässobål.

Detta gäller vid eldning utomhus

 • Eldning får inte ske inom stadsplanelagt område.
 • Eldning får inte ske vid vindstyrka över 10m/s.
 • Eldning får inte ske efter mörkrets inbrott.
 • Eldning får inte ske i närheten av elektriska luftledningar.
 • Röken får inte spridas över allmän väg eller bebyggelse.
 • Ytbränning av åkermark får endast göras på fribelägna väl avgränsade områden. Strängbränning är då den lämpligaste metoden.
 • Eldning av trädgårdsavfall ska ske i ihopsamlade, väl avgränsade högar.
 • Avståndet till byggnader måste vara minst 75 m och avståndet till växande gröda minst 40 m.
 • Avgränsning av bränningsplatsen måste göras. Avvattning eller uppröjning med minst 2 meters bredd och att område med minst 10 meters bredd befrias från halm godtas som avgränsning.
 • Elden måste bevakas till dess risken för brandspridning upphört.
  Släckredskap måste finnas till hands (till exempel vattenslang, vattenspridare eller gödselspridare med vatten). Askhögen måste kontrolleras efter eldningen för att bland annat förhindra glödbrand.

Här hittar du alla kommunala grillplatser

 • Stadsparken Klippan - Lekplatsen på Storång
 • Storäng i Klippan
 • Lekplatsen Rävahålan i Ljungbyhed
 • Kanotrastplatserna i Anderstorp och Ängaröd
 • Hundklubben i Ljungbyhed
 • Gamla skjutbanan i Ljungbyhed (gemensam med Skånska landskap)
 • Björnstugan Söderåsen (gemensam med Skånska landskap)

I Klippans kommun är det Söderåsens miljöförbund som ansvarar för frågor, klagomål och tillsynstips som rör eldning.

Det är förbjudet att elda ved i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortankar under tiden 1 juni - 15 augusti inom planlagt bostadsområde.

Kontakta Räddningstjänsten Söderåsen

Telefon: 042-641 00
E-post: raddning@astorp.se

Information från Söderåsens miljöförbund

Kontakt Söderåsens miljöförbund

Telefon: 0435-78 24 70
E-post: info@smfo.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juli 2023