Gå till innehåll

Sotning

Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand. Sotning tar bort brandfarlig beläggning för att minska risken för sotbrand.

I lagen anges vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Lagen säger att det är kommunen som ansvarar för all rengöring och brandskyddskontroll, samt har ansvaret för att bestämma fristerna (hur ofta) för sotning. Klippans kommun har avtal med L.J sot AB som ska utföra rengöring och brandskyddskontroll i kommunen.

Avgifter

Aktuella avgifter för rengöring (sotning) hittar du i Klippans kommuns författningssamling under rubriken Taxor och avgifter.

Lagen om skydd mot olyckor ger kommunen rätt att efter ansökan gå med på att en fastighetsägare själv utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta gäller om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt tryggt sätt.

Möjlighet att sota sin egen eldningsanordning gäller endast sotningsmomentet, det vill säga rengöringen. Brandskyddskontroll ska göras av kommunens sotare.

Vid prövning av ett eventuellt godkännande om egensotning och om sotning kan ske på ett tryggt sätt tittar kommunen på:

  • Risksituation
  • Förbränningsanordningens komplexitet
  • Personens kunskap och förutsättningar för uppgiften
  • Vid behov i samråd med andra myndigheter och förvaltningar
  • Kontrolljournal för egensotning/rengöring ska föras

Om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn visar sig att sotningen inte genomförs på ett korrekt och säkert sätt kommer kommunen återkalla godkännandet.

Giltighetstiden för godkännande att utföra egensotningen följer intervallen för brandskyddskontrollen. Det förlängs automatiskt om det inte finns skäl att återkalla det. Du som ansöker ska kunna visa att du har nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd.

Beslut om eventuell dispens beslutas av Räddningsnämnden som är ansvarig för sotningsverksamheten i Klippans kommun. Beslutanderätten är delegerad till en av kommunen anställda tjänstemän.

Innan beslut fattas tar vi in ett utlåtande från sakkunnig person. Hen bedömmer anläggningens komplexitet och bedömd risksituation.

Första ordinarie brandskyddskontroll ska genomföras inom tre månader efter första genomförda egensotningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022