Gå till innehåll

Sotning

Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand. Sotning tar bort brandfarlig beläggning för att minska risken för sotbrand. Nästan lika länge som vi haft eldstäder för uppvärmning och matlagning, har
sotning förekommit i Sverige.

Ett tak med röda paneler och en röd tegelskorsten.

Tidigare innebar sotning att man både rengjorde och gjorde en enklare brandskyddskontroll, men detta är numera uppdelat i två separata uppdrag.

I lagen anges vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Lagen säger att det är kommunen som ansvarar för all rengöring och brandskyddskontroll, samt har ansvaret för att bestämma fristerna (hur ofta) för sotning. Klippans kommun har avtal med L.J Sot AB och SIMAB som ska utföra rengöring och brandskyddskontroll i kommunen.

Avgifter

Aktuella avgifter för rengöring (sotning) hittar du i Klippans kommuns författningssamling under rubriken Taxor och avgifter.

I ett brandförebyggande syfte ansvarar kommunen för att sotning och brand- skyddskontroll utförs. Åstorps och Klippans kommuner har, genom vår gemensamma Räddningstjänst Söderåsen, upphandlat två företag som för kommunernas räkning kommer erbjuda invånarna tjänsten sotning och brandskyddskontroll enligt aktuell taxa. Det är upp till varje hushåll och företag som berörs att välja.

Här nedan hittar du information om respektive företag som du kan välja mellan.

Denna form av kontroll har som uppgift att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av en brand. Man prövar den enskilda anläggningens funktion och egenskaper, men ser även över att de överensstämmer med de krav som gäller när anläggningen togs i bruk.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand, vilket i sin tur innebär att sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Lagen om skydd mot olyckor ger kommunen rätt att efter ansökan gå med på att en fastighetsägare själv utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta gäller om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt tryggt sätt.

Möjlighet att sota sin egen eldningsanordning gäller endast sotningsmomentet, det vill säga rengöringen. Brandskyddskontroll ska göras av kommunens sotare.

Vid prövning av ett eventuellt godkännande om egensotning och om sotning kan ske på ett tryggt sätt tittar kommunen på:

  • Risksituation
  • Förbränningsanordningens komplexitet
  • Personens kunskap och förutsättningar för uppgiften
  • Vid behov i samråd med andra myndigheter och förvaltningar
  • Kontrolljournal för egensotning/rengöring ska föras

Om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn visar sig att sotningen inte genomförs på ett korrekt och säkert sätt kommer kommunen återkalla godkännandet.

Giltighetstiden för godkännande att utföra egensotningen följer intervallen för brandskyddskontrollen. Det förlängs automatiskt om det inte finns skäl att återkalla det. Du som ansöker ska kunna visa att du har nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd.

Beslut om eventuell dispens beslutas av Räddningsnämnden som är ansvarig för sotningsverksamheten i Klippans kommun. Beslutanderätten är delegerad till en av kommunen anställda tjänstemän.

Innan beslut fattas tar vi in ett utlåtande från sakkunnig person. Hen bedömmer anläggningens komplexitet och bedömd risksituation.

Första ordinarie brandskyddskontroll ska genomföras inom tre månader efter första genomförda egensotningen.

Tips om eldning samt sotning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 december 2022