Gå till innehåll

Farliga anläggningar i Klippans kommun

Enligt Sevesolagen ska företag som bedriver farlig verksamhet informera allmänheten om riskerna. I Klippans kommun finns ett företag som faller under Sevesolagen.

Johanssons Ballast AB

Den har informationen kommer från:
Johanssons Ballast AB
Åsbovägen 201
284 92 Perstorp
Telefon: 0435-32126

Johanssons Ballast AB bedriver bergtäktsverksamhet i Klippans kommun. Inom verksamheten hanteras sprängmedel och diesel, det vill säga en större mängd explosiva, oxiderande och brandfarliga ämnen. Sprängämnena är ammoniumbaserade och förutom explosiva även giftigt vid förtäring och kan i kontakt med brännbart material orsaka brand. Anläggningen omfattas därför av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie­olyckor, den så kallade Sevesolagen, och dess förordning och föreskrift. Detta innebär att bolaget ska lämna information till allmänheten om riskerna för omgivningen.

Kontaktuppgifter

Täkten är lokaliserad cirka 2 kilometer nordöst om Östra Ljungby. Verksamhetsområdet ligger inom fastigheten Bjärsgård 3:37 i Klippans kommun.

Vid täktverksamheten finns tillstånd för ett maximalt årligt uttag om upp till 1 000 000 ton berg/år, 60 000 ton morän/år och produktion av 300 000 ton asfalt.

Brytningen inleds med att berget blottläggs genom att växtlighet och eventuell matjord tas bort. Därefter borras hål i berget som fylls med sprängmedel. Valet av sprängämne görs efter en samlad bedömning av bland annat hålets vatteninnehåll, bergets kvalité och hålens lokalisering. Sprängämnena pumpas direkt från en lastbil via en slang ner i borrhålet. Sprängämnets olika ingredienser blandas inte förrän i slangen. Ämnena får explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Innan sprängning och losshållning av berget ljuder en varningssignal. Vid sprängning ökar mängderna lagrade kemikalier inom verksamheten tillfälligt.

Inga sprängämnen förvaras i täkten mellan sprängningarna utan transporteras ut till verksamheten vid varje enskilt sprängtillfälle. Alla spräng- och tändämnen hanteras enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sprängämnena som används är explosiva. Risker som föreligger är kopplade till explosion vid värme och öppen eld, stöt, friktion, allt som kan ge upphov till gnistor. Det föreligger även risk för skada om produkten släpps ut i naturen. I händelse av brand föreligger risk för explosion. Brandröken innehåller inga farliga ämnen enligt Sevesolagen men brandrök innehåller gaser såsom kväveoxid och koloxid.

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att allmänheten riskerar att påverkas kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).
Är du intresserad av att läsa mer om VMA kan du göra det på vår sida om viktigt meddelande för allmänheten.

I området kring Mölletofta finns inget utomhusvarningssystem, men du kan få ett SMS till din mobiltelefon. SMS kan skickas ut till alla mobiltelefoner som befinner sig i närområdet kring en olycka. Om du får ett VMA meddelande innebär det att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Det här ska du göra om du känner dig påverkad

Vänta tills faran är över och kontakta sedan din vårdcentral och berätta att du andats in brandrök.

Vid akuta fall – ring omgående 112!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 september 2023