Gå till innehåll

Klippans krisberedskap

I Klippan finns en beredskap dygnet runt året om för att påbörja och samordna arbetet i samband med en kris/extraordinär händelse. Medarbetare och politiker övar kontinuerligt inom våra respektive ansvarsområden för att vi ska hantera situationen på bästa sätt.

Klippans kommuns ansvar vid kriser

Den myndighet som normalt ansvarar för en verksamhet ansvarar också för sin verksamhet i en krissituation. Kommunen ansvarar därmed för att exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar. Vi analyserar risker och sårbarheter kontinuerligt och det finns en planering för hur kommunerna ska kunna ta verksamhetsansvar under en kris.

Klippans krisorganisation

I Klippan arbetar både tjänstepersoner och politiker vid en kris. Beroende på typ av kris samt omfattning och allvarlighetsgrad går olika delar av organisationen in. Alla de berörda verksamheterna arbetar parallellt med krishantering och sin ordinarie verksamhet.

Kommunledningens akutgrupp består av tjänstepersoner från den kommunövergripande ledningsgruppen. Deras uppdrag i en kris är att försäkra att ordinarie verksamhet fungerar utan störningar eller risker. De har ett strategiskt fokus och lämnar uppdrag till Krisstaben som arbetar mer operativt i en kris.

Krisstaben bemannas av tjänstepersoner med ett funktionsansvar. Dessa är tillexempel kriskommunikation, personal, samverkan och logistik. Krisstabens uppdrag är att vara ett stöd till Kommunledningens akutgrupp.

I krisstaben ingår också POSOM-gruppen (psykisk och social omsorg vid stora olyckor och katastrofer) som kan erbjuda stöd för dem som varit inblandade eller som av andra anledningar påverkats av olyckan.

Krisledningsnämnden består av några av Klippans kommuns politiker och leds av kommunalrådet. De samlas vid särskilt allvarliga kriser eller svåra påfrestningar som inte faller under ansvaret enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Krisledningsnämnden tar över stora delar av beslutsbefogenheter och åtgärdsansvaret från ordinarie politisk verksamhet. Detta kan till exempel röra budgetfördelning.

Nyheter från krisinformation.se

Besök även krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för samlade krisnyheter från svenska myndigheter.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023