Gå till innehåll

Planprogram

Ett planprogram har till syfte att i ett tidigt stadie utreda en lämplig markanvändning för ett större område (till exempel en stadsdel) och ange en översiktlig struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

I planprogrammet klarläggs förutsättningarna i området, hur förändringarna kan genomföras liksom vilka konsekvenser förändringarna kan få. Planprogrammet samråds med allmänheten och berörda myndigheter. Synpunkterna på planprogrammet sammanställs därefter i en redogörelse och utgör ett underlag för kommunens fortsatta planering av området.

Planprogrammet fungerar som ett visionsdokument som är vägledande vid kommande detaljplaneläggning av området. Planprogrammet är inte en juridiskt bindande handling och kan inte överklagas. Ingen byggrätt uppstår i detta skede.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2024