Gå till innehåll

Detaljplaner

Detaljplan är kommunens sätt att bestämma hur mark och vatten inom ett område ska användas, samt hur byggnader ska utformas. Detaljplanen ger klara riktlinjer för vad du och andra får eller inte får göra när det gäller byggprojekt inom det planerade området.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en karta med ett textdokument som reglerar hur mark och vatten får användas inom ett specifikt område på kartan. När man skapar en detaljplan, går man igenom en process där man bedömer om marken är lämplig för olika ändamål och väger allmänna och privata intressen mot varandra. I detaljplanen fastställs vad marken inom området får användas till, såsom för bostäder, affärsverksamhet eller industri. Dessutom specificeras hur byggnader ska utformas, nklusive höjd, antal våningar, taklutning och storlek.

När krävs en detaljplan?

Att göra en ny eller förändra en detaljplan är viktigt av flera skäl. Det kan behövas när vi planerar att bygga nya områden där husen hänger ihop, när det finns saker som inte stämmer med de nuvarande planerna, eller när vi ändrar hur marken används. Tanken är att se till att det finns tydliga och uppdaterade regler för hur marken ska användas och utvecklas. Det spelar ingen roll om vi bygger nya hem, anpassar gamla planer eller ändrar vad marken används till – det handlar om att hålla ordning och ha klara regler för hur vi använder marken.

Hur länge gäller en detaljplan?

En detaljplan är juridiskt bindande och gäller fram till dess att den upphävs eller ersätts med en ny. Varje detaljplan har en så kallad genomförandetid då du som fastighetsägare har en garanterad rätt att få bygga enligt planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan nu ändras eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.

Gällande detaljplaner

I Klippankartan finns information om samtliga aktuella detaljplaner inom Klippans kommun. Du kan kontrollera om din fastighet befinner sig inom ett detaljplanerat område och även ta reda på när detaljplanen blev fastställd. Vill du veta mer om en detaljplan ska du kontakta någon på plan- och byggkontoret.

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om planbesked. Genom planbeskedet får du veta om kommunen avser att inleda en planläggning eller inte. Om beskedet är positivt får du också information om en ungefärlig tidpunkt för när en detaljplan antas. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas.

Plan- och byggnämnden ska genom ett planbesked ge svar om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Beslut om planbesked ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in.

Kostnaden för ett planbesked är minst 8 560 kronor. (Ska raderas!!!)

En fastighetsplan gäller som en del av planbestämmelser. Fastighetsplanen finns endast inom detaljplan och är en del av handlingarna till den detaljplanen som gäller för området. Tomtindelning gäller som fastighetsplan.

I Klippans kommun finns fastighetsplaner i Klippan och i Ljungbyhed. Fastighetsplanen visar fastighetsindelning, gemensamhetsanläggning och servitut.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024