Gå till innehåll

Pågående detaljplaner

Här kan du följa våra pågående detaljplaner under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor.

Status: Samråd

Planområdet - Utpekat.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utvidgning västerut av verksamhetsområdet norr om E4 och väster om väg 13 i Östra Ljungby. Planuppdrag gavs 2022 av kommunstyrelsens arbetsutskott utifrån ansökan om att etablera ett logistikcenter på ca 90 000 m2. Förslaget överensstämmer med nuvarande översiktsplan.

Infart ut mot väg 13, via Bolestad-Norrekroks samfällighet, ingår även i detaljplanen för att möjliggöra utbyggnad av infart till det utvidgade verksamhetsområdet.

Detaljplanen handläggs enligt utökat förfarande och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget finns tillgängligt i receptionen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på www.klippan.se under ”Pågående detaljplaner”.

Samrådsmöte kommer att hållas i Sessionssalen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 måndag 4 december kl 17.00-18.30

Klippans kommun, Plan- och byggavdelningen, 264 80 Klippan
alternativt: plan.bygg@klippan.se

Kontakt för mer information

Planarkitekt Gabriel Barrioz
Telefon: 0435-281 56
E-post: gabriel.barrioz@klippan.se

Status: Antagande

Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde samt förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig bebyggelse med marklägenheter och radhus. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 2024-01-15 till 2024-02-05. Just nu arbetar vi med ta fram antagandehandlingarna.

 

Planområde

Kontakt för mer information

Planarkitekt Alexandra von Post
Telefon: 0435-281 68
E-post: alexandra.von.post@klippan.se

Status: Samråd - Granskning

Syftet med planen är att förtäta Klippans tätort med bostäder och centrumverksamhet i ett stations- och centrumnära läge samt att på platsen skapa en mer stadsmässig gatustruktur.

Planområde Detaljplan Sågen 1

Kontakt för mer information

Planarkitekt Alexandra von Post
Telefon: 0435-281 68
E-post: alexandra.von.post@klippan.se

Status: Granskning

Syftet med detaljplanen är att skapa verksamhetsmark i anslutning till Mölletofta verksamhetsområde, Östra Ljungby. Framtida planerad verksamhet omfattar industri och logistik. Avsikten är även att utnyttja de slänter som tar upp höjdskillnaderna i området för att placera en solcellsanläggning. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan och handläggs därför enligt reglerna om utökat förfarande.

Planförslaget finns tillgängligt på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på klippan.se under ”Pågående detaljplaner”.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 24 oktober till:

Klippans kommun, Plan- och byggavdelningen, 264 80 Klippan
alternativt: plan.bygg@klippan.se

Har man inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan man förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Närmare upplysningar lämnas av plan- och byggchef Gabriel Barrioz på 0435-281 56 eller gabriel.barrioz@klippan.se.

Bild över detaljplansområde Övarp 4:3

Status: Laga kraft

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-12-19 § 114 beslutat att anta detaljplan för Blåsippan 17 med flera i Klippans kommun. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 22 december 2022.
Detaljplanen överklagades och den 19 juni 2023 beslutade Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingrätt att avslå överklagandena.

Den 10 juli 2023 vann detaljplanen laga kraft.

Detaljplansområde Blåsippan

Kontakt för mer information

Planarkitekt Alexandra von Post
Telefon: 0435-281 68
E-post: alexandra.von.post@klippan.se

Status: Laga kraft

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2023-09-25 § 102 beslutat att anta detaljplanen för Härolden 1 i Klippans kommun. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 september 2023.

Den 20 oktober 2023 vann detaljplanen laga kraft.

Flygbild på fastigheten och byggnaden -  Härolden 1

Kontakt för mer information

Planarkitekt Shpetim Emini
Telefon: 0435-288 15
E-post: shpetim.emini@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024