Gå till innehåll

Diariet på webben

I Klippans kommuns webbdiairum finns möjlighet att söka efter allmänna och offentliga ärenden och handlingar som registrerats i kommunens diarium. 

Tänk på att det endast går att söka ärenden och handlingar som är registrerade efter den 31 maj 2021.

I ett diarium registrerar kommunen de ärenden och tillhörande handlingar som handläggs i de olika nämnderna i Klippans kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera. Eftersom varje nämnd inom Klippans kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium.

Ett ärende kan liknas vid en mapp och handlingar kan liknas vid de dokument som finns i mappen. Ett ärende som registrerats tilldelas ett årtal samt nummer och benämns ”diarienummer” (ex 2021/64). Till ett ärende kan finnas en eller flera handlingar, vilka kan vara inkomna eller upprättade.

I nämndernas diarium kan du se de allmänna ärendena och handlingarnas rubriker. I de flesta fall publiceras även handlingen (Word- , Excel- eller PDF-fil). Om handlingen inte är publicerad beror det på personuppgifts- eller sekretesslagen.

Reglerna för kommunens arbete med allmänna handlingar och din rätt att ta del av dem återfinns i bland annat tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt dataskyddsförordningen (GDPR). Vid sökning kan begreppet ”sekretess” eller "personuppgift" visas. Detta begrepp betyder att ett namn eller en uppgift har skyddats med grund i någon av ovanstående lagar.

Vill du ta del av någon handling som skyddas av sekretess är du välkommen att kontakta kommunen på kommun@klippan.se för att få en handling där de sekretessbelagda uppgifterna har plockats bort.

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll finns att läsa på sidorna under fliken Möten, handlingar och protokoll.

Om du har frågor, får problem vid sökningen eller vill ta del av en handling som inte är publicerad, kontakta oss på kommun@klippan.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 oktober 2023