Gå till innehåll

Nämnder

Varje nämnd beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. I ett flertal lagar anges också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom den offentliga skolan för barn och vuxna samt inom förskoleverksamheten. Nämndens uppgifter omfattar även svenska för invandrare och arbete och utveckling.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för kulturverksamhet, fritidsanläggningar, bibliotek och stöd till föreningsverksamhet. Nämnden ansvarar även för musikskolan, offentlig utsmyckning i kommunen och beslutar även om namn på gator och kvarter. 

Plan- och byggnämnden

Plan- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan och byggnadsväsendet. Nämnden har det närmaste ansvaret för byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen.

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden svarar för räddningstjänsten i kommunen och är en  gemensam nämnd för Klippans och Åstorps kommun. Nämnden är tillsynsmyndighet för bland annat brandfarliga och explosiva varor.

Socialnämnden

Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstens äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Socialnämnden leder också den kommunala hälso- och sjukvården.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val. Valnämnden får också anlitas av kommunen för att genomföra kommunal folkomröstning eller annan liknande opinionsundersökning.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden fullgör och ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022