Gå till innehåll

Revisionen

Kommunrevisionen har en kontrollerande och granskande uppgift i bland annat kommunens ekonomi.

För granskning av den kommunala verksamheten har kommunfullmäktige utsett åtta revisorer. Revisorerna anlitar KPMG AB som sakkunnigt biträde.

Revisorerna ska på kommunfullmäktiges uppdrag pröva att den verksamhet som bedrivs av nämnderna sker ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som bedrivs av nämnderna är tillräcklig.

Årsredogörelse och revisionsberättelse

Revisorerna sammanfattar årets granskning i en årsredogörelse. Revisorerna skriver även revisionsberättelse för sina granskningsområden. Du hittar revisionsberättelsen och årsberättelsen i vårt webbdiarium Länk till annan webbplats. eller kontakta kundtjänst via kommun@klippan.se eller 0435-280 00.

Revisionsrapporter

Under året genomför revisionen olika granskningar. Du hittar revisionsrapporterna i vårt webbdiarium Länk till annan webbplats.eller kontakta kundtjänst via kommun@klippan.se eller 0435-280 00.

2024

 • Granskning av direktupphandling

2023

 • Granskning av kommunens uppföljning av frånvaro i grundskolan
 • Granskning av besöksäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola
 • Granskning av hot och våld mot skolpersonal
 • Granskning av riktlinjer och utbetalning av föreningsbidrag

2022

 • Uppföljning av informationssäkerhet
 • Granskning av likvärdig skola
 • Granskning av kontinuitet inom hemtjänsten
 • Granskning av kommunens hantering av bostadsanpassningsärenden
 • Granskning av kommunens beredskap för IT-störningar och incidenter
 • Granskning av ekonomiskt bistånd och insatser för att bli självförsörjande
 • Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024