Gå till innehåll

Pågående planer

Det byggs och planeras mycket i Klippan just nu. Det tas fram nya detaljplaner på områden som kan komma att bli bostadsområden, både för villor och flerfamiljshus, för att täcka det behov som medförs med en befolkningstillväxt i takt med att Klippan växer.

Klippans kommun växer och behovet av bostäder ökar och förväntas öka även i framtiden

Här kan du läsa om några av de aktuella planområdena för bostäder som är på gång i Klippans centrum. Några av planerna är på idéstadiet, medan andra redan är påbörjade eller står i startgroparna för att byggas. I en detaljplan anges hur marken ska användas. De nya bostadstomterna kommer få plats genom så kallad förtätning intill befintlig bebyggelse och kommer ligga nära service, kommunikationer och övrig infrastruktur.

Det finns planer på att utveckla en ny stadsdel söder om Klippans tätort, mellan järnvägen och pappersbruket.
Området är 70 hektar stort och sträcker sig från Rönne å i söder till Klippans tätort i norr. Ett naturskönt område som möjliggör fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Området har god potential att möjliggöra bostadsbebyggelse för många år framåt.

Arbetet med att ta fram ett planprogram är påbörjat och under våren 2023 fick medborgare möjlighet att lämna synpunkter eller komma med tips och önskemål som kan hjälpa oss med framtagandet av planprogrammet.
Ett planprogram har till syfte att i ett tidigt stadie utreda en lämplig markanvändning för ett större område (till exempel en stadsdel) och ange en översiktlig struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Trafikverket gör stora förbättringar längs Skånebanan för att göra resorna kortare, öka kapaciteten och förbättra säkerheten. Här är de tydliga förändringarna i Klippan:

  1. Förlängt mötesspår: Kommer sträcka sig från Klippans station till plankorsningen i Söndraby, vilket gör tågtrafiken smidigare och ökar kapaciteten.
  2. Ny gångbro över spåren: Gör det enklare att nå stationen från södra sidan, vilket inte bara ökar tillgängligheten utan även säkerheten för fotgängare.
  3. Breddad mittplattform med taktila stråk: Plattformen kommer vara bredare och anpassad för tillgänglighet med taktila stråk, vilket skapar en bekväm och säker plats för passagerare.
  4. Ny planskild korsning på Ladugårdsvägen: Ökar trafikflödet och förbättrar säkerheten för alla trafikanter.

Dessa åtgärder fokuserar inte bara på att förbättra infrastrukturen utan kommer även att göra resorna kortare och tågtrafiken mer effektiv längs Skånebanan.

För att genomföra dessa förbättringar behöver kommunen justera delar av de befintliga detaljplanerna längs järnvägsspåret så att Trafikverkets plan blir juridiskt bindande.

Mellan Ängelholmsgatan och järnvägen pågår ett planarbete för att ändra från en tomt med industri- och handelsändamål till bostäder och centrumverksamhet.
Vi tror att denna fastigheten ska kunna rymma omkring hundra bostäder. Den nya bebyggelsen ska anpassas till den omkringliggande som i väster består av trevåningshus och i norr av 1,5-plans villor. I de delar som gränsar mot allaktivitetshuset Sågen och järnvägen är begränsningarna mindre. Vi planerar också för nya parkeringsytor i området som angränsar mot Sågen.

På solslätt pågår ett planarbete för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, natur- och parkmark samt en dagvattendamm. En förlängning av Badvägen föreslås och en befintlig gång- och cykelväg som säkerställs i förslaget. Området är drygt 40 000 m² stort och vi tror att planen möjliggör ett 40-tal nya bostäder.

I den västra delen av området tillåts bostäder i upp till två våningar, i den östra delen 1,5 respektive 3 våningar.

Längs med E4, strax väster om trafikplats Mölletofta, pågår ett planarbete för att möjliggöra för industri- och verksamhetsmark. Förslaget innefattar i första hand logistikverksamhet. Området är ca 18,5 ha stort och möjliggör bebyggelse som är 16 m höga. Avsikten är även att verka för en effektiv dagvattenhantering med självfall och att utnyttja de slänter som tar upp höjdskillnaderna i området för att placera en solcellsanläggning.

Strax norr om E4 och väster om väg 13 pågår ett planarbete för att utvidga verksamhetsområdet vid Bolestad västerut. Detaljplanen föreslår logistikverksamhet med möjlighet att bygga upp till 18 m. Avsikten är även att förbättra anslutningen till väg 13 för en säkrare av- och påfart.

Väster om väg 13 i Klippans tätort, både norr och söder om järnvägen, avser kommunen att möjliggöra för mer verksamhetsmark. Markområdet är c:a 40 ha stort och under detaljplanens framtagande utreds vilken typ av verksamheter som kan vara lämpliga utifrån platsens förutsättningar, ex trafikbelastning och landskapsbild.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2024