Gå till innehåll

Enskilda vägar & vägbidrag

Alla vägar har en så kallad väghållare som sköter och ansvarar för vägen. Man skiljer på allmän väg där Trafikverket eller kommunen är väghållare och enskild väg som oftast har en sammanslutning av fastighetsägare som väghållare.

Fastighetsägarna kan vara sammanslutna i en vägförening som är bildad enligt äldre lagstiftning. Anläggningslagen från 1997 ändrade på benäm­ningen så att Lantmäteriet genom förrättning bildar samfällighetsför­eningar, vägsamfälligheter. Förrättningen fördelar kostnadsandelar på de fastigheter som har nytta av en viss väg. Vägen är i juridisk mening en gemensamhetsanläggning.

Vägbidrag söks genom en e-tjänst och ansökan ska vara inlämnad senast den 1 maj varje år. Föreningen behöver lämna in en ny ansökan varje år för att kunna få bidraget.

Det finns två olika e-tjänster, en för föreningar med statsbidrag och en för föreningar utan statsbidrag. Bidraget betalas ut i efterskott.

Information om och villkor för bidrag till enskilda vägar i författningssamlingen.

I texterna nedan kallar vi alla föreningar för vägförening, oavsett hur de har bildats.

Principen gäller att väghållaren betalar kostnaderna för skötsel och under­håll av vägen.

Staten ger bidrag till en del vägföreningar. Detta beroende på vilken bedömd nytta för allmänheten användningen av enskilda vägar har. Trafikverket utarbetat regler som detta bedöms efter. Via Trafikverkets hemsida eller i telefonkontakt kan du få information om reglerna. Nyttobedömningar resulterar i hur stor andel av väghållningskostnaden som staten ska bidra med.

För att beräkna bidragsbeloppet utgår Trafikverket från genomsnittliga drift­kostnad för olika vägtyper, beroende på hur de är byggda och trafikbelastade.

Även kommuner ger bidrag för underhåll av enskilda vägar.

Kommunens bidrag till föreningar som får bidrag från Trafikverket är en procen­tuell del av Trafikverkets bidragsbelopp. Kommunens bidrag till föreningar som inte får Trafikverksbidrag är ett fast belopp per meter väg.

Vägbidrag söks genom en e-tjänst och ansökan ska vara inlämnad senast den 1 maj varje år. Föreningen behöver lämna in en ny ansökan varje år för att kunna få bidraget.

Det finns två olika e-tjänster, en för föreningar med statsbidrag och en för föreningar utan statsbidrag. Bidraget betalas ut i efterskott.

Information om och villkor för bidrag till enskilda vägar i författningssamlingen.

En vägförening kan införa två typer av trafikregleringar. Föreningen kan med stöd av trafikförordningen besluta att trafik med mo­tordrivna fordon eller visst slag av fordon inte får förekomma på vägen. Vidare kan föreningen på civilrättslig grund reglera parkering eller sätta förbud mot parkering.

All annan trafikreglering kräver beslut i form av lokal trafikföreskrift. Är vägen belägen inom tättbebyggt område tar Klippans kommun be­slut och utanför tättbebyggt område tar Länsstyrelsen beslut.

Förbjuder föreningen trafik med motordrivna fordon får föreningen inget bidrag från Trafikverket eller kommunen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2022