Gå till innehåll

Enskilda vägar & vägbidrag

Alla vägar har en så kallad väghållare som sköter och ansvarar för vägen. Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. Dessa sköts istället av organisationer som vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar eller ideela föreningar. I texterna nedan kallar vi alla föreningar för vägförening, oavsett hur de har bildats.

I Klippans kommun finns cirka 75 vägföreningar som årligen får bidrag.

Vägbidrag söks genom en e-tjänst och ansökan ska vara inlämnad senast den 1 maj. Föreningen behöver lämna in en ny ansökan varje år för att kunna få bidraget.

Information om och villkor för bidrag till enskilda vägar finns i författningssamlingen.

Kommunens bidrag till föreningar som får bidrag från Trafikverket är en procen­tuell del av Trafikverkets bidragsbelopp. Kommunens bidrag till föreningar som inte får Trafikverksbidrag är ett fast belopp per meter väg.

Vägbidrag söks genom en e-tjänst och ansökan ska vara inlämnad senast den 1 maj. Föreningen behöver lämna in en ny ansökan varje år för att kunna få bidraget. Ansökan ska omfatta dels tekniskt och ekonomiskt underlag, dels uppgifter om vem som är ordförande, kassör och revisor, dels bokslut och revisionsutlåtande från närmast föregående år och årets årsmötesprotokoll.

Det finns två olika e-tjänster, en för föreningar med statsbidrag och en för föreningar utan statsbidrag. Bidraget betalas ut i efterskott.

Information om och villkor för bidrag till enskilda vägar i författningssamlingen.

Utöver det årliga bidraget kan man ansöka om ett särskilt driftbidrag för förnyelse av asfaltsbeläggning eller mindre förbättringsarbete.

Bidraget utbetalas när det i förväg godkända arbetet är utfört, ekonomiskt underlag är inlämnat och övriga förhållande kring arbetet kan godkännas av Tekniska förvaltningen. Ansökan ska vara lämnad till Klippans kommun senast 1 februari aktuellt utförande år.

Du ansöker om särskilt driftbidrag genom att inkomma med godkänt bidrag från Trafikverket samt information kring arbetet som ska utföras. Detta skickas in till kommunens huvudmail kommun@klippan.se.

Principen gäller att väghållaren betalar kostnaderna för skötsel och under­håll av vägen.

Staten ger bidrag till en del vägföreningar. Detta beroende på hur Trafikverket bedömt vilken nytta för allmänheten användningen av den enskilda vägar har. Via Trafikverkets hemsida eller i telefonkontakt kan du få information om reglerna.

En vägförening kan införa två typer av trafikregleringar. Föreningen kan med stöd av trafikförordningen besluta att trafik med mo­tordrivna fordon eller visst slag av fordon inte får förekomma på vägen. Vidare kan föreningen på civilrättslig grund reglera parkering eller sätta förbud mot parkering.

All annan trafikreglering kräver beslut i form av lokal trafikföreskrift. Är vägen belägen inom tättbebyggt område tar Klippans kommun be­slut och utanför tättbebyggt område tar Länsstyrelsen beslut.

Förbjuder föreningen trafik med motordrivna fordon får föreningen inget bidrag från Trafikverket eller kommunen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024