Gå till innehåll

Fritidshem

I Klippans kommun finns sex fritidshem som alla är kopplade till någon av våra grundskolor. För de föräldrar som har ett omsorgsbehov för sitt barn utöver skoltimmarna erbjuds, mot avgift, fritidshemsplats.

Ett fritidshem är ett komplement till skolan dit barnen går utanför skoltid för fritidsaktiviteter och för att umgås med andra.
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet och ger barnen ytterliga perspektiv, kunskap och erfarenheter som kompletterar det de lär sig i skolan.

Schemaläggning blivande f-klassare
När barnet byter från förskola till fritidshem i samband med skolstart ombeds man via appen Lämna/Hämta lägga in ett nytt schema för fritidshemsplatsen.
Det räcker att lägga in det ordinarie schemat då det temporära sommarschemat redan finns registrerat på förskoleplatsen.

Förskoleschemat följer via appen INTE med till fritids.

Antilopenskolans fritidshem är öppet för elever i åldern 6-12 år med arbetande/studerande föräldrar.

Verksamheten har ett återkommande veckoschema med bilder som sitter synligt för eleverna, vilket ger tydlighet, struktur och trygghet.

Vår fritidsverksamhet bygger på elevernas önskemål och att ge dom möjlighet att vara med och påverka sin vistelse på fritids. Delaktighet är viktigt för oss.

Vi erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter allt ifrån skapande, lekar och fysisk aktivitet, utevistelse, musik och rörelse.

Kontakt Antilopenskolans fritidshem

Adress: Brahegatan 7 i Klippan
Telefon: 0734-398 744
Öppettider: Måndag-fredag klockan 06:00-17:30

Sjukanmälan

Sjukanmälan till fritids görs i appen IST Lämna/Hämta.

För barn som har specialkost ska även köket meddelas. Vårdnadshavare kontaktar köket senast klockan 08:00 på telefon 0435-283 98

Holken erbjuder fritidsverksamhet för barn i åldern 6-12 år med arbetande/studerande föräldrar. Verksamheten på Holken har ett återkommande veckoschema som ger struktur och trygghet för barnen.

Holken är indelad i tre avdelningar:

  • Finken team F-klass
  • Sparven team årskurs 1-2
  • Tranan team årskurs 3-6

Personalens olika intressen och kompetenser ger en bredd i aktiviteterna. Vi arbetar för en spännande, rolig, lärorik och intresseväckande verksamhet där vi bland annat använder byggteknik i olika former.

I lek och samarbetsövningar utvecklar barnen sin motorik, intellektuella kompetens samt sociala förmåga i samspel med andra.

Verksamheten bygger på att barnen har möjlighet att vara med och bestämma. Delaktighet är viktigt för oss!

Kontakt Kungsfiskareskolans fritidshem

Adress: Mammarpsgatan 51 i Klippan
Telefon: 0709-13 59 76
Öppettider: Måndag-fredag klockan 06:00-17:30

Sjukanmälan

Sjukanmälan till fritids görs i appen IST Lämna/Hämta.

Sjukanmälan till skolan görs via Haldor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller till expeditionen på telefonnummer 0435-28400.
Sjukanmälan av elev ska göras före klockan 08:00 och ska göras varje dag så länge eleven är frånvarande.

För barn som har specialkost ska även köket meddelas. Vårdnadshavare kontaktar köket senast klockan 08:00 på telefon 0435-284 06.

Fritidshemmet i Ljungbyhed finns för barnen på Ljungbyhedsskolan. På fritidshemmet får eleverna gå fram till vårterminen det året de fyller tretton år.

På fritidshemmet arbetar vi utifrån läroplanen med speciellt fokus på det sociala samspelet. Fritidshemmet spelar en betydelsefull roll för barnets utveckling och trygghet och verksamheten utgör ett viktigt komplement till skolan.

Fritidshemmet samverkar med skolorna för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar under hela dagen. Bland annat innebär detta att vi i Ljungbyhedsområdet har samlad skoldag och fritidspersonalen därmed arbetar även i skolan och delvis vice versa.

Verksamheten varierar över veckodagarna med olika aktiviteter varje dag. Bland aktiviteterna märks besök i lekparken, skapande verksamhet, trafiklekskola samt verksamhet i skolans övriga lokaler såsom idrottshall och hemkunskap. Eleverna delas ofta in i mindre grupper, ibland efter ålder och ibland över årskurserna.

Varje dag har eleverna fri lek där de bland annat tränar sin sociala kompetens.

Kontakt Ljungbyhedsskolans fritidshem

Adress: Nybrogatan 9 i Ljungbyhed
Telefonnummer till avdelning Safiren (F-1): 0734-398 550
Telefonnummer till avdelning Draken (2-6): 0722-430 269
Öppettider: Måndag-fredag 06:00.17:30

Sjukanmälan

Sjukanmälan till fritids görs i appen IST Lämna/Hämta.

För barn som har specialkost ska även köket meddelas. Vårdnadshavare kontaktar köket senast klockan 08:00 på telefon 0435-288 30

Pilagårdsskolans fritidshemsverksamhet är uppdelad i två avdelningar. Fritidshemmet där barnen är i åldrarna 6-8 år och klubben där barnen är i åldrarna 9-12 år.

Vi på fritids arbetar för att vara en trygg punkt mellan skolan och hemmet där barnen kan utvecklas efter sina egna individuella behov och intressen. Vår målsättning är att skapa en verksamhet som ger barnen trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, spännande och intresseväckande. För att lyckas med denna målsättning har vi några grundstenar som genomsyrar fritidshemsverksamheten i hela Klippans kommun.

  • Stödja barnens sociala utveckling
  • Lek och skapandeverksamhet
  • Stimulera barnens intressen
  • Ge barnen helheter och sammanhang.

Barnen på Pilagårdens fritids får möjlighet att vara med och påverka hur verksamheten ska utformas på olika sätt. Detta genom att vi har stormöten där barnen får komma med önskemål om aktiviteter som vi sedan försöker tillmötesgå i den mån vi kan. Barnen får också möjlighet att uttrycka sina åsikter gällande de aktiviteter som vi har genomfört tidigare så att vi kan utveckla och anpassa verksamheten efter vad de aktuella barngrupperna tycker och känner.

Utöver det utbud av organiserade aktiviteter som vi erbjuder har barnen även möjlighet att leka fritt när de är på fritids. Vi ser på leken som en central form av lärande där barnen tränar olika förmågor och utvecklar sitt sociala samspel. Därför ges den fria leken mycket utrymme i fritidshemmets dagliga schema. Barnen ska kunna välja om de vill delta i våra organiserade moment eller om de vill leka själva under den tiden de är på fritids.

Pilagårdsskolans fritidshem erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter varje vecka som till exempel skapande och fritidsgympa. Det sistnämnda satsar vi extra mycket på genom att erbjuda gympa vid två tillfällen i veckan. Vid det ena tillfället är det en organiserad idrottsform som till exempel fotboll eller bandy och vid det andra tillfället får barnen själva välja vad de vill sysselsätta sig med när vi är i idrottshallen. Denna satsning på fysisk aktivitet gör vi för att främja en god hälsa och sund livsstil hos våra barn.

Fritids arbetar med en bred definition av begreppet kunskap och vi vill ge barnen en mångfald av erfarenheter och kunskaper som kan bidra till en positiv individuell utveckling.

Kontakt Pilagårdsskolans fritidshem

Adress: Skolgatan 1 i Östra Ljungby
Telefonnummer: 0734-398 702
Öppettider: Måndag-fredag klockan 06:00-17:30

Sjukanmälan

Sjukanmälan till fritids görs i appen IST Lämna/Hämta.

För barn som har specialkost ska även köket meddelas. Vårdnadshavare kontaktar köket senast klockan 08:00 på telefon 0435-288 31

Vi på fritidshemmet Solrosen arbetar för att skapa en verksamhet som är lyhörd för det enskilda barnets behov och utveckling. Vi vill lyfta fram alla barn så att de känner delaktighet och möjlighet att påverka sin vistelse på fritidshemmet.

Vi använder oss mycket av samarbetsövningar och specialuppdrag för att svetsa samman gruppen. För oss är det viktigt att se varje barns behov. Vi lär känna barnens färdigheter och tar vara på och utnyttjar färdigheterna för att stärka barnens självkänsla. På så sätt får de bättre självförtroende att våga pröva nya saker och tro på sig själv.

All verksamhet på fritidshemmet ska inte vara planerad. Den fria leken är en viktig bit för att barnen ska kunna knyta nya kamratband. Vi arbetar med ett återkommande veckoschema för att barnen ska känna trygghet och kontinuitet i verksamheten. Föräldrar är viktiga för våra möjligheter att forma en bra verksamhet då ni känner era barn bäst. Föräldrar får gärna komma med tips och idéer.

Kontakt Vedby skolas fritidshem

Adress: Kvarnvägen 4 i Klippan
Telefonnummer: 0734 - 39 84 08
Öppettider: Måndag-fredag klockan 06:00-17:30

Sjukanmälan

Sjukanmälan till fritids görs i appen IST Lämna/Hämta.

För barn som har specialkost ska även köket meddelas. Vårdnadshavare kontaktar köket senast klockan 08:00 på telefon 0435-711 553

Undervisningen på fritidshemmet Ängen stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.

Kontakt Östra Ängsskolans fritidshem

Adress: Östra Ängsgatan 4, Klippan
Telefonnummer: 0734-39 81 39
Öppettider: Måndag-fredag 06:30-17:30

Sjukanmälan

Sjukanmälan till fritids görs i appen IST Lämna/Hämta.

För barn som har specialkost ska även köket meddelas. Vårdnadshavare kontaktar köket senast klockan 08:00 på telefon 0435-283 71.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024