Gå till innehåll

Synpunkter & klagomål inom utbildning & barnomsorg

Känner du dig missnöjd med eller har synpunkter på något i vår verksamhet? Då har du möjlighet att lämna en skriftlig synpunkt till oss.

Första steget är att ta en direkt dialog med den verksamhet din fråga eller klagomål berör. Om det inte går att lösa på den nivån kan du vända dig till rektorn för förskolan eller skolan.

Om du trots kontakt med förskolechef/rektor inte känner att frågan är löst, ber vi dig att kontakta verksamhetschefen för varje skolform.

Kontakta kundtjänst

Välkommen att kontakta vår kundtjänst så kopplar de dig vidare till personen du vill prata med.
E-post: kommun@klippan.se
Telefon: 0435-280 00

Skriftlig synpunktsanmälan via e-tjänst

Om du lämnar en synpunkt eller ett klagomål via vår e-tjänst ska vi utreda ditt ärende skyndsamt. Du kommer att få ett skriftligt svar. Fyll gärna i ditt namn och kontaktuppgifter.

Det är möjligt att lämna uppgifter anonymt. Om du väljer att vara anonym har vi inte möjlighet att ge dig återkoppling i ditt ärende.

 • Inkommen synpunkt/klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling.
 • Bedömning sker om vem i kommunens verksamhet som ska hantera ärendet.
 • Skriftligt svar ges till dig som lämnat in synpunkten/klagomålet att det inkommit och vem som är handläggare för ditt ärende.

Om du inte är nöjd med svaret du fått kan du begära att ansvarig verksamhetschef gör en förnyad prövning av ärendet. Hen kommer då att gå igenom hela klagomålet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter.

Alla skriftliga synpunkter och klagomål som kommit in sammanställs inom berörd verksamhet. Dessa blir sedan en del i det verksamhetens fortsatta kvalitetsarbete.

I princip kan vem som helst begära ut synpunkter eller klagomål då dessa blir en offentlig handling. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Barn- och utbildningsnämnden.
Klippans kommun
Barn- och utbildningsnämnden
264 80 Klippan

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga. Är eleven myndig måste den som företräder eleven ha en fullmakt som visar att hen är behörig att företräda eleven.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet.

Det är viktigt att motivera varför beslutet ska ändras. Om du vill att de som prövar din överklagan ska ta del av dokument ska du skicka med dessa.

Brevet ska också innehålla:

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer
 • Din adress
 • Ditt telefonnummer

Rör ditt ärende en elev du är vårdnadshavare för ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer. Överklagandet ska också skrivas under av vårdnadshavare. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda skriva på.

Barn- och utbildningsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Om inte barn- och utbildningsnämnden kan ändra beslutet du vill överklaga skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Klippans kommuns kundtjänst 0435-28 000 eller genom bun@klippan.se

Processen för överklagande om beslutet ändras

 • Beslutsmyndighet/skola/kommun fattar ett beslut och skickar det till elev/vårdnadshavare.
 • Elev/vårdnadshavare överklagar beslutet och skickar överklagandet till beslutsmyndighet/skola/kommun.
 • Beslutsmyndighet/skola/kommun ändrar beslutet och meddelar elev/vårdnadshavare.

Processen för överklagande om beslutet inte ändras

 • Beslutsmyndighet/skola/kommun står fast vid beslutet och skickar ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten i Malmö.
 • Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten i Malmö utreder ärendet, fattar beslut och meddelar elev/vårdnadshavare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2022