Gå till innehåll

Färdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårigheter att förflytta dig och/eller åka kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst är särskilt anordnad transport för dig som är folkbokförd i Klippans kommun och som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionshindret får inte vara tillfälligt.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken och precis som i kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra, antingen i taxibil eller i specialfordon.

Ansökan om färdtjänst prövas och beslutas av Klippans kommuns färdtjänsthandläggare utifrån Lag om färdtjänst och de riktlinjer som kommunen fastställer. Om det behövs kan tillståndet även omfatta ledsagare. Det är du som ansöker om färdtjänst som ska visa att du uppfyller kraven för färdtjänst.

Tillstånd för färdtjänst gäller en begränsad tid. Färdtjänst gäller för privatresor och får inte användas för resor som bekostas av annan. Sjukresor och skolskjuts är exempel på resor som inte är färdtjänst.

Ansök om färdtjänst

Frågor och svar om färdtjänst

Du kan resa med färdtjänst i Skåne och till angränsande kommuner i Halland, Småland och Blekinge. Resan ska påbörjas eller avslutas på en adress i Klippans kommun.

Om du vill resa inom eller mellan andra kommuner, kan du ansöka om en RIAK-resa (Resa I Annan Kommun) eller riksfärdtjänst. En RIAK-resa är högst 50 kilometer. Kontakta färdtjänsthandläggare för mer information om RIAK-resor och riksfärdtjänst. Här hittar du mer information om riksfärdtjänst.

Resor beställs hos Taxi Ängelholm som ansvarar för färdtjänstresorna i Klippans kommun. Telefon 0435-171 70.

Du behöver inte ha med dig serviceresebiljetten (färdtjänstkortet) när du reser färdtjänst med Taxi Ängelholm. Däremot ska du alltid ha med dig giltig legitimation.

När du beställer din resa vill Taxi Ängelholm veta följande:

  • Ditt personnummer
  • Vilken dag och tid du vill resa. Vilken tid du vill vara framme om du har en tid att passa
  • Från och till vilken adress du önskar resa
  • Antalet personer som ska resa, inklusive eventuell medresenär eller ledsagare
  • Om du har hjälpmedel eller djur med dig
  • Telefonnummer där du kan nås

Du betalar en egenavgift per enkelresa som motsvarar 20 % av kostnaden för resan. Avgiften är maximalt 198 kronor per enkelresa. Egenavgiften betalas till Taxi Ängelholm via faktura.

Barn och ungdomar upp till 20 år betalar 60 % av egenavgiften.

Medresenär betalar också egenavgift enligt fastställd taxa. Ledsagare reser kostnadsfritt.

Ja, även barn kan beviljas färdtjänst. Barns rätt till färdtjänst bedöms i förhållande till barn i samman ålder utan funktionshinder. Barn under 10 år får inte resa färdtjänst ensamma. Därför beviljas alltid ledsagare när barn under 10 år får färdtjänst.

Ansökan ska undertecknas av samtliga vårdnadshavare.

Ungefärliga handläggningstider:

Ansökan om färdtjänsttillstånd/förlängning av färdtjänsttillstånd cirka 4 veckor.

Ansökan om ändring eller tillägg i befintligt tillstånd cirka 3 veckor.

Ovanstående handläggningstider förutsätter att ansökan är komplett.

Ja, ett beslut om färdtjänst kan överklagas till förvaltningsrätten. Av ditt skriftliga beslut framgår hur du överklagar.

Giltighetstiden framgår av ditt beslut. Du måste själv komma ihåg att lämna en ansökan om förlängning. Kommunen skickar inte ut någon påminnelse. Vi rekommenderar att du lämnar en ansökan om förlängning senast en månad innan ditt tidigare tillstånd upphör.

Du har alltid rätt att ta med dig en medresenär på resan. Medresenären är att betrakta som resesällskap och kan vara någon som ska hjälpa dig på resmålet. Medresenären ska stiga av och på samtidigt som du, och får inte orsaka krav på extra service från föraren. Medresenären betalar egenavgift enligt fastställd taxa.

Om du har tillstånd för ledsagare i ditt färdtjänstbeslut får du även ta med dig ledsagare.

En ledsagare är en person som hjälper dig aktivt under transporten och som behöver vara med för att du överhuvudtaget ska kunna resa. För ledsagare krävs ett särskilt beslut. En ledsagare måste vara 16 år, ha förmåga att hjälpa dig under resan och får normalt inte själv vara beviljad färdtjänst.

En medresenär är en person som följer med dig under resan som sällskap och som kanske ska hjälpa dig vid resmålet.

Om du flyttar från kommunen upphör ditt färdtjänsttillstånd att gälla. Du får då ansöka om färdtjänst i din nya hemkommun.

Skånetrafiken skickar ut serviceresebiljetten (färdtjänstkortet) på uppdrag av Klippans kommun. Om du redan har ett resekort från Skånetrafiken när du beviljas färdtjänst, laddas serviceresebiljetten på ditt befintliga resekort. Du får då inget nytt resekort hemskickat, utan bara ett informationsbrev. Ett befintligt resekort kan vara ett kort som du själv köpt hos Skånetrafiken eller ett kort som du fått till exempel i samband med att du beviljades gratis kollektivtrafik i Klippans kommun (gäller dig som är 70 år+).

Du spärrar ditt gamla resekort och beställer ett nytt kort kostnadsfritt hos Skånetrafiken, telefon 0771-77 44 33 eller kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se Tänk på att serviceresebiljetten är en värdehandling och att du är ansvarig för de resor som görs med biljetten.

Du som är beviljad färdtjänst åker gratis med Skånetrafikens bussar, tåg och spårvagnar i Skåne. Du får alltid ta med dig en ledsagare gratis på resan, även om du inte har beslut om ledsagare i ditt färdtjänsttillstånd. Ledsagaren ska stiga på och av på samtidigt som du.

Du måste alltid ha din serviceresebiljett (ditt resekort) och giltig legitimation med dig när du reser i kollektivtrafiken.

En sjukresa är en resa som du gör till hälso- och sjukvården eller till tandvården. Region Skåne ansvarar genom Skånetrafiken för sjukresorna. Färdtjänsthandläggaren i Klippans kommun utfärdar inte intyg för sjukresor. Om du har frågor om sjukresor eller vill boka en sjukresa, ska du kontakta Skånetrafiken på telefon 0771-77 44 11.

Du behöver inte ha färdtjänsttillstånd för att resa med sjukresor, men om du har ett giltigt färdtjänsttillstånd får du resa sjukresor på samma villkor som i ditt färdtjänstbeslut. Därför frågar Skånetrafiken ofta om du har färdtjänst när du ringer för att boka sjukresa.

Om du inte har färdtjänst kan du behöva ett särskilt sjukreseintyg från den vårdinrättning som du ska besöka, för att få resa sjukresa med taxi eller specialfordon.

Enligt Regions Skånes nuvarande regler får alla över 85 år boka sjukresa utan sjukreseintyg, även om du inte är beviljad färdtjänst. Läs mer på Skånetrafikens hemsida (Länk: https://www.skanetrafiken.se/serviceresor/sjukresor/ Länk till annan webbplats.). Du som är under 18 år eller över 85 år få ta med dig en ledsagare på sjukresan utan särskilt tillstånd.

Du som har ett giltigt färdtjänsttillstånd kan ansöka om att få göra färdtjänstresor till och från din arbetsplats till en fast månadskostnad, så kallade arbetsresor. Du som reser till daglig verksamhet, dagverksamhet eller eftergymnasiala studier kan också ansöka om arbetsresor.

För arbetsresorna betalar du då lika mycket som ett månadskort i kollektivtrafiken kostar för motsvarande sträcka.

Avgift för arbetsresor betalas till Klippans kommun. Om du vill avsluta en beviljad period i förtid måste du kontakta färdtjänsthandläggaren.

Telefon: 0435-280 00

Telefontid: vardagar klockan 08.30-09.30

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024