Gå till innehåll

Kvalitetsarbete

Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och socialförvaltningen i Klippans kommun genomför olika kvalitetsuppföljningar i de verksamheter som bedrivs inom ramen för socialnämndens ansvar.

Dessa kvalitetsinsamlingar är ett bra underlag för förvaltningens kvalitetsförbättringsarbete där man kan identifiera var satsningar behöver göras för att öka kvaliteten.

Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker äldre om äldreomsorgen?
Vad tycker äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning om äldres uppfattning om hemvård och särskilt boende som Socialstyrelsen genomför. Den skickas hem årligen till personer som är 65 år eller äldre och bor på särskilt boende eller har hemvård.

Resultatet från undersökningen ger en bild av vad äldre personer tycker är bra respektive dåligt med äldreomsorgen. Resultatet blir en viktig signal till den egna socialförvaltningen, som använder det sammanställda resultatet från undersökningen för att förbättra kvaliteten i verksamheterna.

Områden som mäts:

 • Hälsa
 • Kontakten med kommunen
 • Inflytande
 • Hjälpens utförande
 • Bemötande
 • Trygghet
 • Sociala aktiviteter
 • Tillgänglighet
 • Hemvården i sin helhet

Öppna jämförelser - äldreomsorg Länk till annan webbplats.

SKR stödjer kommunerna att årligen genomföra brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet. Undersökningarna ger kunskap om hur medborgare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten, i dialog med brukare.

2023 genomförs fem undersökningar, två om myndighetskontakten och tre för utförarverksamheter, där en av dem är en ny pilotundersökning om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård som inte funnits tidigare år. Inom ramen för varje undersökning finns olika enkäter, vilka är framtagna med lite olika innehåll och upplägg beroende på vilket beslut den enskilde brukaren har och därmed ska lämna sina åsikter om.

Brukarundersökning IFO/Funktionshinderområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultat Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årligen stöttar SKR kommuner att genomföra nationell brukarundersöknin inom myndighetsutövande/utredande verksamheter i social barn- och ungdomsvård till ungdomar 13 år och äldre samt vårdnadshavare till barn och unga 0-20 år, missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd. Resultatet ligger till grund för förändrings- och förbättringsarbete i kommunens verksamheter.

Individ- och familjeomsorg, brukarundersökning Länk till annan webbplats.

Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KKiK står för Kommunens Kvalitet i Korthet och är ett nationellt projekt som SKR driver. Projektet omfattar cirka 170 kommuner. KKiK ger en bra lägesbild av kommunen och kan utgöra grund för styrningen av kommunen, i dialog med medborgarna samt för utveckling.

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. KKiK är ett gott underlag för den politiska ledningen och ger verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med
andra kommuner.

Kommunens kvalitet i korthet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kolada är en databas för nyckeltal i kommunsektorn. I Kolada finns drygt 6000 mått som är lämpade för jämförelser mellan kommuner och det finns även olika verktyg som syftar till att stötta analys och visualisera resultat.

Varje nyckeltal i detta dokument har ett nyckeltalsid, vilket ger möjlighet att i databasen Kolada inhämta mer information om dess betydelse samt jämföra med andra kommuner.

Statistiska centralbyrån (SCB) utför, på uppdrag av Klippans kommun, medborgarundersökningar varje år för att ta reda på vad kommuninvånarna tycker om kommunen och vilka områden som behöver förbättras. Resultatet av undersökningen hjälper Klippans kommun att veta vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Undersökningen bidrar till att förbättra
kommunens service. Resultaten återfinns i SCBs statistikdatabas och i Kolada.
SCB gör ett slumpmässigt urval bland de av kommunens medborgare som är i åldern 18-84 år. Undersökningen skickas till 2 000 personer. Det är SCB som skriver frågorna, administrerar och sammanställer en analysrapport när undersökningen är klar. Medborgaren är alltid helt anonym i sina svar.

Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årligen sammanställer socialförvaltningen en kvalitetsberättelse, som beskriver kvalitetsledningsarbetet inom förvaltningen.

Kvalitetsberättelse Pdf, 550 kB.

Ett kvalitetsregister vänder sig till alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap och de professioner som arbetar med vård och omsorg.

Kvalitetsregister används till kunskapsbaserad och systematisk vård, behandling och uppföljning på individnivå samt är en mätindikation på kvalitet av vård och omsorg i verksamheten. Kvalitetsregister har stöd i de nationella riktlinjerna/rekommendationer som Socialstyrelsen har tagit fram för olika sjukdomstillstånd samt tillhörande indikationer.

Kvalitetsregister möjliggör utveckling av vård och omsorg och kunskapsstöd, nationellt. Insamling av data för varje individ gällande behov, behandling, uppföljning, utvärdering är och viktiga underlag för forskning och bidrar vidare till ett systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt i vård och omsorg. Socialförvaltningen har på uppdrag av socialnämnden att arbeta med de nationella kvalitetsrestren, BPSD, Palliativa registret och Senior Alert.

BPSD

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD).
BPSD- registret används till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demensdiagnos. BPSD-registret ger tillsammans med rätt utbildning hos vårdpersonalen förutsättningar att strukturerat mäta symtom, skapa handlingsplaner och behandlingar. BPSD bygger på observation, tänkbara orsaker, åtgärd och utvärdering.

Palliativa registret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till syfte att förbättra vården i livets slutskede. Huvudsyftet är att på patientnivå mäta hur verksamheten lever upp till de definierade kriterierna för god vård i livets slutskede. Genom att analysera resultatet kan ett kontinuerligt förbättringsarbete göras som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos.

Senior Alert

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg. Senior Alert berör följande områden: fall, trycksår, undernäring, munhälsa, blåsdysfunktion och rehabilitering. De olika områdena påverkar och samverkar med varandra. Dålig munhälsa leder till nedsatt förmåga att äta, minskat näringsintag/undernäring, vilket i sin tur leder till risk för fall och trycksår. Försämrad blåsfunktion leder till täta toalettbesök med risk för fall eller att sitta i fukt som leder till risk för trycksår.
I den vårdpreventiva processen ingår riskbedömningar och att sätta in åtgärder för patienterna samt därefter följa upp effekten.

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

Patientsäkerhetsberättelsen upprättas av medicinskt ansvarig sjuksköterska i samverkan med verksamhetschefer på socialförvaltningen.

Patientsäkerhetsberättelse 2023 Pdf, 836.3 kB.

Äldreguiden är en webbplats där du kan jämföra vård- och omsorgsboenden och äldreomsorg inom Sverige. Äldreguiden är en del av ett regeringsuppdrag att utveckla Öppna jämförelser inom äldreomsorgen. Guiden bygger på enkätsvar från kommuner och landsting och innehåller uppgifter som kommunen rapporterat in om kvaliteten i verksamheten. Här kan du se och jämföra vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, hemvård och dagverksamhet, men också göra jämförelser kommuner emellan.

Äldreguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet mellan kommuner i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.

Områden som mäts genom enkäter är:

 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård
 • Motverka hemlöshet
 • Social barn- och ungdomsvård
 • Socialtjänstens krisberedskap
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
 • Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
 • Våld i nära relationer
 • Äldreomsorg
 • Kommunal hälso- och sjukvård

Inom ramen för Öppna jämförelser görs enhetsundersökning LSS, enhetsundersökning äldreomsorg samt enhetsundersökning kommunal hälso- och sjukvård. Brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är också en del i Öppna jämförelser.

Enhetsundersökningar
Enhetsundersökningar genomförs inom flera områden och är en del av Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Enhetsundersökningarna skickas ut till samtliga enheter inom ett visst verksamhetsområde med frågor som ska besvaras av ledningen. Frågorna gäller hur verksamheten styrs och bedrivs, kan innefatta frågor som rör hur många brukare som har en viss insats, om samtliga brukare har genomförandeplan och liknande frågor. Enhetsundersökningarna syftar till att stimulera till kunskapsutveckling och främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet. Resultaten syftar också till verksamhetsförbättringar som ska komma brukaren till gagn och tillse att brukaren får rätt insats utifrån sina behov.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024