Gå till innehåll

SKR:s brukarundersökning inom funktionshinderområdet

2023 inkom resultat från Boendestöd, Daglig verksamhet enligt LSS samt gruppbostad LSS. Antal möjliga svar inom funktionsstödet var 200 personer och totalt svarade 148 personer på enkäterna inom funktionsstödet. Detta ger en svarsfrekvens om 73% totalt.

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans. Deltagandet var frivilligt. Syftet med undersökningen är att undersöka brukarnas uppfattning av den kommunala funktionshinderomsorgen och låta svaren bidra till utveckling.

Brukarundersökningen för funktionshinderområdet riktar sig till:

  • Vuxna personer med funktionsnedsättning som bor i boende med särskild service enligt LSS
  • Vuxna personer som har boendestöd enligt SoL
  • Vuxna personer som har daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS eller SoL

Generellt är svaren på samtliga frågor i de tre undersökningarna positiva och resultaten har förbättrats något sedan 2021 och 2022. Klippans funktionsstöds svar ligger i stort i snitt med riket eller över.

Resultatet i korthet

  • 85% av de svarande inom funktionsstödet säger att de får den hjälp de vill ha, 12 % menar att de ibland får den hjälp de vill ha och 3% svarar nej på frågan.
  • 88 % svarar att de har en känsla av att personalen bryr sig om dem, 9 % ibland och 3 % svarar nej.
  • 80 % skattar att de förstår vad personalen menar, 20 % svarar ibland och 1 % svarar att de inte förstår personalen alls. Utifrån målgruppens svårigheter bedöms detta resultat vara väldigt bra och en tydlig positiv trend kan ses.
  • Gällande trygghet svarar 82 % att de är trygga med alla i personalen, 17 % är trygga med några, 91 % vet vem de ska prata med om något är dåligt, resterande svarar nej på frågan.
  • 79 % svarar att de trivs på sin dagliga verksamhet, med sin boendestödjare eller i sitt boende. 19 % svarar att de ibland trivs och 3 % svarar att de inte trivs.

Fokusområden utifrån resultatet

Frågan om trivsel, men också de frågor som handlar om delaktighet och inflytande kommer arbetas med under 2024. Alla brukare ska känna att de kan bestämma om saker som är viktiga för dem samt kring den hjälp de vill ha. Satsningar kommer göras på att öka delaktigheten i genomförandeplaner och i vardagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024