Gå till innehåll

Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen

Mellan mitten av mars och slutet på maj 2023 genomförde Socialstyrelsen den nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultatet av undersökningen visar på att brukarna i Klippans kommun generellt är nöjda med äldreomsorgen.

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som underlag för utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre.

Personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2022 hade hemtjänst eller bodde på ett särskilt boende för äldre har fått möjlighet att besvara undersökningen. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen.

Resultatet för 2023 ligger i stort i linje med det resultat som inkom 2020. Vid undersökningen 2022 hade kommunen tappat lite, vilket kan bero på pandemins konsekvenser.

I stort är Klippans kommuns äldreomsorg glada över det resultat som inkommit. Under 2024 kommer vi att arbeta för att ytterligare öka kvaliteten i samtliga verksamheter, med brukaren i centrum!

Resultatet i korthet

I Klippans hemvård valde 59,7 % att svara på undersökningen. De svarande tillhör hemvårdsområde City, Ljungbyhed och Öst samt Serviceenheten.

 • 85 % av Klippans kommuns hemvårdsmottagare är mycket eller ganska nöjda med hemvården i sin helhet.
 • 96 % av brukarna svarar att personalen alltid eller oftast brukar bemöta dem på ett bra sätt.
 • 81 % av brukarna tycker också att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket eller ganska bra.
 • 85 % av brukarna svarar att de känner förtroende för alla eller för flertalet av personalen som kommer hem till dem.
 • 79 % känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemvården.

På de särskilda boenden i kommunen valde 41,4 % att besvara undersökningen. Vi fick in resultat från boendena Ljungåsen och Åbyhem samt det privata boendet Väpnaren.

 • 81 % av de svarande brukarna/anhöriga är mycket eller ganska nöjda med äldreboendet.
 • 82 % tycker att maten smakar bra eller ganska bra och 79 % tycker att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen.
 • 91 % av anhöriga som svarade på undersökningen anger att de är mycket eller ganska nöjd med äldreboendet. När brukaren själv eller gemensamt med någon annan besvarar enkäten blir samma siffra istället 64 %.
 • Gällande bemötande så har 100 % svarat att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt.
 • 60 % är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds.
 • 61 % säger att de anser möjligheterna att komma utomhus mycket bra eller ganska bra.

I Klippans hemvård valde 59,7 % att svara på undersökningen, vilket är cirka två procentenheter högre än rikssnittet. Resultat omfattar såväl hemvårdsområde City, Ljungbyhed och Öst, som Serviceenheten. Serviceenheten utför serviceinsatser såsom tvätt och städ, på uppdrag av socialförvaltningen.

Hela 85 % av Klippans kommuns hemvårdsmottagare är mycket eller ganska nöjda med hemvården i sin helhet. Denna siffra står sig väl mot Skånes kommuner, som i snitt ligger på 83 % och rikssnittet som ligger på 86 %. Bedömning görs att Klippans hemvårdsmottagare är nöjda med sina insatser och har varit det över tid. 2022 låg siffran på 83 % och 2020 84 %. Även anhöriga bedöms nöjda, då 81 % av de anhöriga som besvarat enkäten själva svarar att de är mycket eller ganska nöjd med hemvården deras anhöriga får. 87 % av de brukare som själva eller tillsammans med någon annan besvarade enkäten är mycket eller ganska nöjd med den hemtjänst de har.

Särskilt nöjda är brukarna med hemvårdens bemötande. 96 % av brukarna svarar att personalen alltid eller oftast brukar bemöta dem på ett bra sätt. Denna siffra ligger över Skånes snitt och i snitt med rikets resultat. Brukarna tycker också att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket eller ganska bra, där resultatet visar 81 %.

85 % av brukarna svarar att de känner förtroende för alla eller för flertalet av personalen som kommer hem till dem. Denna siffra ligger stabilt sedan de senaste undersökningarna. 2022 var siffran 85 % och 2020 86 %. 79 % känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemvården. Denna siffra har minskat sedan 2022, men ökat sedan 2020. Detta bedöms kunna bero på att brukarna har en vid syn på begreppet trygghet, det vill säga att de inte enbart kopplar trygghet till hemvårdsinsatser utan även kring risk för smitta, förändringar i samhället och annat.

På Klippans kommuns särskilda boenden valde 41,4 % att besvara undersökningen, vilket är fyra procentenheter lägre än rikssnittet. Vi fick in resultat från boendena Ljungåsen och Åbyhem samt det privata boendet Väpnaren. Övriga kommunala boenden fick en för låg svarsfrekvens för att deras resultat skulle presenteras. För att få resultat redovisat krävdes minst sju svarande.

Svarsfrekvensen bedöms bero på brukarnas oförmåga att besvara enkäten i kombination med en ovilja från anhöriga att uttala sig om sin närståendes vård och omsorg. Socialförvaltningen ser svårigheter i att få fler brukare att svara på enkäten till nästkommande år, utifrån den bild som finns av de boendes förmågor. Däremot kommer förvaltningen under året arbeta för att motivera anhöriga att svara. Förvaltningen ser anhöriga som en mycket viktig del i brukarnas liv och vill ta tillvara på deras åsikter om utförd vård och omsorg för att ständigt kunna utvecklas.

81 % av de svarande brukarna/anhöriga är mycket eller ganska nöjda med äldreboendet. Denna siffra är högre än såväl rikssnittet som Skånes kommuner. Särskilt nöjda är brukarnas anhöriga, där 91 % svarade att de är mycket eller ganska nöjd med äldreboendet. När brukaren själv eller gemensamt med någon annan besvarar enkäten blir samma siffra istället 64 %. Detta bedöms kunna bero på flera olika faktorer, däribland att omställningen från eget boende till ett äldreboende är stor och kan innebära en känsla av såväl ensamhet som sorg, oavsett kvalitet på boendet och dess insatser.

De boende på Klippans kommuns särskilda boenden och dess anhöriga är särskilt nöjda med trivsamheten i rum/lägenhet samt trivsamheten i gemensamma lokaler, där vi ligger flera procentenheter högre än både snittet för Skånes kommuner och rikssnittet. Även trivsamheten utomhus ligger över snitten.

Ett arbete har sedan föregående brukarundersökning genomförts gällande mat och måltidsmiljö, vilket märks i resultaten för undersökningen. 82 % tycker att maten smakar bra eller ganska bra och 79 % tycker att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen. Båda dessa resultat är långt över snitt i såväl rike som Skåne.

Gällande bemötande så har 100 % svarat att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. Detta är ett resultat som Klippans kommun är stolta över och som är 8 procentenheter högre än rikssnittet. Även gällande om de boende har förtroende för personalen på boendet visar goda resultat. 88% svarar att de har förtroende för alla eller flertalet i personalen.

Ett förbättringsområde avseende särskilda boenden är aktiviteter och möjlighet att komma utomhus. Resultaten för 2023 visar att 60 % är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds och 61 % säger att de anser möjligheterna att komma utomhus mycket bra eller ganska bra.

Övergripande analys kan göras att resultatet 2023 i stort ligger i linje med det resultat som inkom 2020. Vid undersökningen 2022 hade kommunen tappat lite, vilket bedöms bero på pandemins konsekvenser. I vissa avseende gällande särskilda boenden har resultaten ännu inte nått de resultat som inkom 2020, men trenden pekar uppåt. Utifrån de resurser och utmaningar Klippans kommuns äldreomsorg har och står inför så bedöms Klippans kommuns äldreomsorg ha en kvalitet som är god, speciellt avseende de mjuka värdena såsom bemötande och förtroende. Vi ser dock självfallet möjligheter och till viss del behov av kvalitetsutveckling även avseende dessa områden.

Ett förbättringsområde inom såväl hemvård som särskilda boenden är att genom förbättrad kommunikation tillse att brukarna har kunskap om var de ska vända sig när de vill framföra sina synpunkter och/eller klagomål. Vi behöver också bli bättre på att informera om vad brukarna kan förvänta sig vid beslut om insats. Analys görs att brukarna behöver ökad kunskap kring vilka möjligheter som finns att påverka utförandet av insatser, exempelvis möjligheten till att välja utförare och möjlighet att påverka vilka tider personalen kan utföra vissa insatser. Inom hemvården känner enbart 37 % att de kan påverka vilka tider hemvårdpersonalen kommer och 29 % svarar att de fått välja utförare av hemvårdsinsatser. Inom särskilda boenden är det 42 % som vet vart de ska vända sig vid synpunkter och klagomål.

I stort är Klippans kommuns äldreomsorg glada över det resultat som inkommit. Under året kommer vi att arbeta för att ytterligare öka kvaliteten i samtliga verksamheter, med brukaren i centrum!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024