Gå till innehåll

SKR:s brukarundersökning inom öppenvården

Undersökningarna genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och samlar in kunskap om hur personer som har möte och/eller beslutad insats från socialförvaltningen upplever kvaliteten i verksamheterna.

2023 var första gången Öppenvårdens klienter tillfrågades att delta i undersökningen. Undersökningens målgrupp är ungdomar 13+ samt deras vårdnadshavare, vilka tar emot biståndsbedömda insatser. Undersökningen var en besöksundersökning, vilket innebär att samtliga klienter som hade möte med familjebehandlare skulle erbjudas att delta. Totalt inkom 18 svar, fördelat på ungdomar och vårdnadshavare.

Resultatet i korthet

Generellt är svaren inom undersökningen mycket goda och ligger över det nationella snittet.

  • På frågan om klienten vet varför de har kontakt med familjebehandlaren svarade 100 % ja.
  • 78 % uppger att det är mycket lätt att få kontakt med familjebehandlaren, vilket är ett resultat 11 % över rikssnittet.
  • På frågan om klienten får prata med familjebehandlare om saker som är viktiga för dem svarar 89 % att de oftast får det och resterande svarar ibland.
  • Hur nöjd eller missnöjd klienten sammantaget är med stödet från Öppenvårdens medarbetare är 11 % högre än rikssnittet. 94 % är mycket eller ganska nöjda och 6 % mycket missnöjda. Ingen har uppgett ganska missnöjd.

Fokusområden utifrån resultatet

Fokus för 2024 inom Öppenvården är att förbättra svarsfrekvensen, för att svaren ska få högre tillförlitlighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024