Gå till innehåll

SKR:s brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg

Klippans kommun har deltagit i den nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen 2023. Undersökningarna genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och samlar in kunskap om hur personer som har möte och/eller beslutad insats från socialförvaltningen upplever kvaliteten i verksamheterna.

Alla personer med möte eller insats inom de valda verksamheterna har fått möjlighet att delta i undersökningen, antingen digitalt eller på papper. Undersökningen består av ett antal frågor, där den som svarar får berätta hur de upplever exempelvis självbestämmande, trygghet, bemötande och delaktighet.

Resultatet av brukarundersökningarna används för att tillsammans med de som har möte och/eller insats från socialförvaltningen utveckla och förbättra kommunens verksamheter. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och alla svar är anonyma.

Brukarundersökningen för myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorgen riktar sig till personer som av olika anledning har kontakt med myndighetsutövare inom följande verksamhetsområden:

  • Social barn- och ungdomsvård: vårdnadshavare för barn och ungdomar 0–18 år
  • Social barn- och ungdomsvård: ungdomar 13 år och äldre
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Funktionshinderområdet

Undersökningen avseende myndighetsutövning är en besöksundersökning, vilket innebär att samtliga klienter som har möte med socialsekreterare ska erbjudas att besvara undersökningen. Totalt har 106 personer svarat på dessa enkäter. Generellt ligger samtliga svar inom myndigheten i snitt med riket eller högre samt har förbättrats sedan 2022.

Resultatet i korthet

  • På frågan om hur lätt eller svårt det är att få kontakt med sin socialsekreterare svarar 95 % att det är mycket eller ganska lätt. 5 % svarar ganska svårt och ingen bedömer det mycket svårt att få kontakt.
  • 93 % av de tillfrågade anser att det är mycket eller ganska lätt att förstå informationen de får av sin socialsekreterare. 7 % svarar ganska svårt och ingen uppger att det är mycket svårt. Inom myndigheten har det gjorts flera satsningar på att förenkla och förtydliga informationen som ges till klient och för att förenkla informationen ytterligare pågår fortlöpande.
  • 96% anger att socialsekreteraren visar stor eller ganska stor förståelse för den tillfrågades situation och 4 % svarar ganska liten förståelse. På denna fråga har resultatet förbättrats avsevärt och resultatet ligger 10 % högre än rikssnittet för 2023. Förbättringen bedöms vara ett resultat av arbete för ökad delaktighet och inflytande.
  • 96 % svarar att socialsekreteraren efterfrågar synpunkter på hur klientens situation kan förändras, 4 % svarar att socialsekreteraren inte gör det.
  • På frågan om hur mycket man kunnat påverka vilken typ av hjälp man får av socialtjänsten uppger 80 % mycket eller ganska mycket, 18 % ganska lite och 2 % inte alls. Dessa siffror bedöms bero på att viss myndighetsutövning kan anses ingripande i individers liv. Siffrorna står sig högt i förhållande till riket, 11 % högre än det nationella resultatet avseende hög känsla av att kunna påverka hjälpen.

Fokusområden utifrån resultatet

Under 2024 kommer myndigheten att arbeta för att förbättra samtliga svar i enkäterna, men också för att förbättra svarsfrekvensen och nå ut till fler inom målgrupperna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024