Gå till innehåll

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ger eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Barn och ungdomar, som i hemmet har ett annat umgängesspråk än svenska, kan ansöka om att få modersmålsundervisning. En eller båda vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som modersmål och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket. För att undervisningen ska anordnas krävs att minst fem elever i kommunen som ansökt om att läsa språket. För modersmålsundervisning i minoritetsspråk gäller särskilda regler.

Undervisning i ämnet modersmål är frivillig men när man tackat ja till modersmål ska eleven närvara och aktivt delta i undervisningen. Undervisningen arrangeras åldersblandat efter elevens ordinarie skoltid. Undervisningen planeras i så stor utsträckning som möjligt på elevens ordinarie skola, men i vissa fall kan eleven behöva förflytta sig till annan skola i kommunen. Kommunen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket, dessa elever vill få undervisning i språket och det finns en lämplig lärare.

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen på grundskolan. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till kunskapskraven i ämnesplanen. Modersmålsbetyget har samma meritvärde som övriga betyg vid ansökan till fortsatt utbildning efter grundskolan.

När vårdnadshavare har tackat ja till erbjudandet om modersmål är det obligatorisk för eleven att närvara och delta i undervisningen. Det innebär att modersmål har samma närvaroplikt som andra ämnen i skolan.

Ansökan om modersmål gör vårdnadshavare på kommunens e-tjänst. Ansökan om modersmål i Klippans kommun ska vårdnadshavare göra varje läsårsstart senast 31 augusti. Undervisningen startar i mitten av september varje läsår.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2022