Gå till innehåll

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är barnomsorg för barn i åldrarna 1-12 år som bedrivs i kommunalt anställda dagbarnvårdares egna hem.

Inom den pedagogiska omsorgen är barngrupperna mindre och de vuxna färre. Vi erbjuder en lugn och trygg hemmiljö, med pedagogisk verksamhet. Dagbarnvårdarna och deras barngrupper träffas regelbundet. Barnen får då lära sig att även känna samhörighet i en grupp med fler barn. Pedagogisk omsorg har ett nära samarbete med barnens föräldrar. Som förälder har du också en direkt möjlighet att kunna påverka utifrån dina unika kunskaper om ditt eget barn.

Vi samarbetar med förskolor och F-6 skolor för att underlätta övergången från pedagogisk omsorg till förskoleklass.

Barnen samarbetar med varandra i gruppen och lär sig ta hänsyn till varandras olikheter. De får lära känna de andra dagbarnen och dagbarnvårdarna i gemensamma aktiviteter. Vi tillbringar mycket tid utomhus i alla väder, och barnen får stort utrymme för fri lek. Barnen får även vara med i hemmets alla sysslor, bland annat sopsortering och återvinning.

Genom att vi läser, lyssnar och pratar mycket får barnen ett ökat ordförråd. Våra barngrupper ger oss tid att låta alla barn bli sedda, bemötta och förstådda. Även att bli accepterade och få känna sig betydelsefulla.

Alla dagbarnvårdare arbetar ständigt med att utveckla den pedagogiska verksamheten. Här följer en liten förklaring till varje område. Alla grupper arbetar med alla delar, men har något olika fokus.

Elfdalen

 • Tre dagbarnvårdare
 • Tillhör förskolan Täppan
 • Fokuserar bland annat på barnens motorik och kroppsmedvetenhet, samt empati och att alla är olika.


Stidsvig

 • En dagbarnvårdare
 • Tillhör förskolan Skogsbrynet
 • Fokuserar mycket på att alla barn ska bli sedda och känna sig trygga i en lugn och harmonisk miljö där de kan utvecklas i sin egen takt.
 • Fokuserar bland annat på att lära barnen att ta ansvar samt visa respekt för varandra genom att erbjuda en rolig, trygg, lärorik och planerad verksamhet.

Söndraby

 • Tre dagbarnvårdare
 • Tillhör förskolan Täppan
 • Arbetar utifrån olika tema varje läsår och har tillgång till en gymnastiksal där de är en gång i veckan.
 • Fokuserar på bra hemlagad näringsrik kost, med lustfyllda vardagar med mycket experiment, pyssel och lek.

När ordinarie dagbarnvårdares arbetsschema överskrider 40 timmar, kommer barnet, enligt schema, att placeras hos vikarierande dagbarnvårdare. Detta sker hos samtliga dagbarnvårdare varje vecka. Detta gäller även då ditt barns ordinarie dagbarnvårdare är ledig eller sjuk. Barnet inskolas hos vikarierande dagbarnvårdare innan vistelse där.

Pedagogisk omsorg är inte en skolform, till skillnad från förskola. Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
I förskolan och på fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg. I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns inga krav på utbildning i pedagogisk omsorg.
Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskilda regi. Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och enligt denna gäller att:

 • Lokalerna ska vara ändamålsenliga.
 • Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
 • Verksamheten ska utgå från barnets bästa och barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.
 • Skolverket har tagit fram allmänna råd för pedagogisk omsorg som bör följas.
 • Huvudmannen (kommun eller enskild huvudman) ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024