Gå till innehåll

Elevhälsa

Att trivas och må bra i skolan är viktigt för att utvecklas och behålla lusten och viljan att lära sig. Att förebygga svårigheter genom att planera och ge stöd till elever utifrån dess förutsättningar och behov är något som berör hela skolan. Elevhälsan stödjer både Klippans skolor och enskilda elever i detta arbete.

Elevhälsan på din skola

Varje skola har ett elevhälsoteam som består av olika professioner som samverkar för att skapa en god lärandemiljö för eleverna. Varje skola har tillgång till specialpedagogisk kompetens, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och skolläkare. Studie- och yrkesvägledare finns även som en tillgång och är en del av elevhälsoteamen.

Elevhälsans arbete fokuserar på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det innebär att elevhälsan förväntas utgå från ett hälsobaserat, eller salutogent, tankesätt i sina insatser.

Centrala elevhälsan - skolans stöd

I Klippan finns en central elevhälsa som finns tillgänglig för skolorna i kommunen. Den centrala elevhälsan bidrar med psykologisk och pedagogisk kompetens för att stödja skolor i att främja elevers utveckling.

I den centrala elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog som har kontor på respektive skola. Utöver det ingår även brobyggare, proaktiva teamet samt resurs AST och resurs Färingtofta (särskilda undervisningsgrupper).

Elevhälsans arbetsområden

Skolhälsovård anordnas för elever i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Skolhälsovården ska främst vara förebyggande och omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser

Syftar på dels de insatser som lärare och andra i skolan gör för elever i behov av särskilt stöd, dels på de särskilda yrkeskategorierna skolkurator och skolpsykolog, samt skolhälsovården.

Betoning läggs på att stödja eleverna inom den vanliga elevgruppen och på en individualisering och variation av arbetssätt inom den ordinarie undervisningsgruppen.

Alla som arbetar i skolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta om att ett barn eller en ungdom far illa och kan vara i behov av socialtjänstens stöd. Det kan till exempel vara misshandel, droganvändning. (Socialtjänstlagen 14 kap 1§).

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2023