Gå till innehåll

Lagar som styr

Det finns flera olika lager som styr socialförvaltningens arbete och stöd, omsorg och ekonomisk hjäp som vi ger. Här kan du hitta mer information om de vanligaste.

Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt.

Hjälpen som du kan få från socialtjänsten kallas bistånd. Biståndet ska bidra till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Biståndet omfattar till exempel äldreomsorg, missbruksvård, barn- och ungdomsvård och socialbidrag, ekonomiskt bistånd.

Du har rätt att ansöka om stöd från socialtjänsten var du än befinner dig i landet. Socialtjänstens bistånd enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet. Det innebär att det är dina behov som styr vilket stöd du vill ansöka om. En handläggare utreder och bedömer ditt behov av den ansökta insatsen.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

  • Barn och ungdomar
  • Personer med missbruksproblem
  • Äldre personer
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer som vårdar en anhörig

Om du vill veta mer finns hela Socialtjänstföordningen på Sveriges Riksdags hemsida.

Lagen om vård av unga (LVU) omfattar barn och unga 0-18 år, (i vissa fall upp till 20 år), som far illa på grund av bristande hemförhållanden. Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av Förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

Mer information om LVU

Förvaltningsrätten kan besluta om att en person med missbruk ska få vård fastän han eller hon inte vill. Personen kan då dömas till vård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Syftet med det är att avbryta ett missbruk av till exempel alkohol eller narkotika och motivera personen till behandling under frivilliga former.

Offentligets- och sekretesslagen bestämmer hur vi i kommunen ska hantera allmänna handlingar (information som kommer in till oss). Sekretess betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dig till utomstående personer eller till någon annan verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022