Gå till innehåll

Avgifter inom vård och omsorg äldre

Klippans kommun tar ut avgifter för insatser som vi utför hos brukare inom vård och omsorg samt inom funktionsstöd.

Du betalar avgift för den hemvård du får. Under en kalendermånad betalar du aldrig mer än den så kallade maxtaxan. 2024 är maxtaxan 2575 kronor.

Det finns insatser som inte ingår i maxtaxan och som därför alltid debiteras enligt fastställd taxa. Det gäller all kost (inklusive sondmat och näringsdryck), hyror samt hämtning av hjälpmedel.

Kontakta avgiftshandläggare om:

  • avgifter
  • inkomstförfrågan
  • felaktigheter på din faktura

Kontakta biståndshandläggare om:

  • dina insatser

Båda kontakas via kundtjänst 0435-280 00

Frågor och svar om inkomstförfrågan

En årlig inkomstförfrågan skickas under början av året ut till dig som har insatser via kommunen för att säkerställa att din avgift beräknas på rätt underlag. Om dina inkomst- eller boendeförhållanden ändras under året, är du skyldig att meddela avgiftshandläggaren.

När du blir beviljad hjälp via kommunen får du möjlighet att lämna en inkomstförfrågan. Då gör vi en individuell beräkning av din maxavgift.

Vi utgår från din inkomst och reserverar pengar till din boendekostnad och till dina övriga levnadskostnader (genom det så kallade minimibeloppet). Det som sedan återstår av din inkomst utgör ditt avgiftsutrymme. Om du är gift läggs båda makars inkomster samman, och hälften av den gemensamma inkomsten anses vara varje makes andel.

Uppgifterna om dina (och din eventuella make/makas) inkomster och boendekostnad används för att beräkna om du behöver en lägre maxavgift än den maxavgift som anges i lagen. Om du accepterar att din maxavgift fastställs till det högsta beloppet, behöver du inte lämna inkomstuppgifter.

Nej. Din förmögenhet påverkar inte avgiftsberäkningen och du behöver inte heller uppge vad du har i förmögenhet. Däremot räknas räntor, utdelningar och vinster som du gör på din förmögenhet som inkomst av kapital och den delen ska redovisas i inkomstförfrågan.

Om du är ny brukare och du lämnar en komplett inkomstförfrågan inom två veckor från när du beviljades hjälp, gäller din inkomstförfrågan från dag ett. I annat fall gäller den från och med den förste i inlämningsmånaden under förutsättning att din inkomstförfrågan är komplett.

Frågor och svar avgiftsutrymme och avgiftsbeslut

Hur mycket du ska betala för den hjälp du är beviljad, framgår av ditt avgiftsbeslut. Om avgifterna eller dina hjälpinsatser förändras, eller om vi får in nya uppgifter om din inkomst eller boendekostnad, fattas ett nytt avgiftsbeslut. Avgiftsbeslutet kan överklagas om du inte är nöjd med beslutet.

Du kan läsa mer om avgifter och avgiftsberäkning i vår avgiftsbroschyr.

Om ditt framräknade avgiftsutrymme är högre än maxtaxan fastställs din maxavgift till samma belopp som maxtaxan. Om ditt avgiftsutrymme är lägre än maxtaxan betalar du högst den summan som vi beräknat ditt avgiftsutrymme till. Om ditt avgiftsutrymme är negativ betalar du ingen avgift. Om du inte vill lämna inkomstuppgifter, fastställs din maxavgift till det högsta beloppet. Du betalar bara för de insatser du är beviljad även om din maxavgift fastställts till ett högre belopp.

Minimibeloppet är ett schablonbelopp som du ska ha kvar för att täcka dina andra levnadskostnader med, innan vi får ta ut avgift för vård och omsorg. Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd samt läkemedel.

Minimibeloppet för 2024 är 7062 kronor för ensamstående och 5762 kronor för sammanboende.

Om du köper kost via socialförvaltningen tar du en del av ditt minimibelopp i anspråk för att betala kostavgiften.

Du som har extra utgifter för någon av de poster som minimibeloppet ska täcka eller för andra ändamål som du inte kan eller bör avstå ifrån, kan ansöka om ett högre minimibelopp. Det gäller till exempel dig som har kostnader för god man. Ansökan görs på en särskild blankett som du kan få av avgiftshandläggaren.

Du som regelbundet köper kost via hemvården, i dagverksamhet eller i vård- och omsorgsboende får automatiskt ett högre minimibelopp.

Om du inte har lämnat någon inkomstförfrågan rekommenderar vi dig att göra det. Har du redan lämnat en inkomstförfrågan bör du kontrollera att uppgifterna är aktuella och anmäla eventuella förändringar till avgiftshandläggaren.

Om du har extra utgifter för något särskilt ändamål som du inte kan eller bör avstå ifrån kan du ibland ha rätt till ett högre minimibelopp. Kontakta avgiftshandläggaren för mer information.

Du kan kontakta Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan för att ta reda på om du har rätt till bostadstillägg.

Skicka in underlag på de förändrade inkomsterna eller boendekostnaden till avgiftshandläggaren. Avgiftshandläggaren gör då en ny beräkning av din avgift.

Hemvårdsavgift är ett samlingsnamn för hjälpinsatser av personlig karaktär och hjälpinsatser av servicekaraktär.

För att veta vad som ingår i din hemvårdsavgift behöver du titta i ditt senaste beslut från biståndshandläggaren. Där framgår vilka insatser just du är beviljad. Om du har frågor om dina beviljade insatser eller vill göra förändringar, ska du kontakta biståndshandläggaren.

Om den faktiska kostnaden för dina beviljade insatser är högre än din maxavgift, har vi reducerat din avgift i förhållande till beslutad taxa. När du avslutar en insats görs en helt ny avgiftsberäkning. Ibland finns det då utrymme att ta ut en högre avgift för någon annan insats, som tidigare var reducerad. Du betalar aldrig mer än vad den insatsen kostar enligt beslutad taxa.

Ett avgiftsbeslut kan överklagas inom tre veckor från den dagen du tog emot beslutet. Bifogat ditt avgiftsbeslut finns information om hur du gör för att överklaga. Du kan också kontakta din avgiftshandläggare för mer information.

Frågor och svar fakturor och betalning

Du betalar alla avgifter i efterskott. Den faktura som du får i början av månaden gäller alltså den hjälp du fick den gångna månaden. Du kan utläsa tidperioden vid posterna på fakturan.

Kontakta avgiftshandläggaren. Du kan även lämna in en skriftlig begäran till socialförvaltningen om att fakturan ska gå till en annan adress.

Fakturor avseende vård och omsorg och funktionsstöd betalas till bankgiro 5011-0428.

Förutom med bankgiro, går det bra att betala med autogiro eller e-faktura. En autogiroblankett kan du få från avgiftshandläggaren eller kommunens kundtjänst, telefon 0435-280 00. Du kan också anmäla autogiro via din bank.

Du anmäler dig till e-faktura direkt i din internetbank.

Påminnelsen kan ha skickats ut samma dag som inbetalningen gjordes. Har du redan betalat din faktura kan du bortse från påminnelsen.

Om du däremot har fått en påminnelse och den ursprungliga fakturan inte är betald ännu, ska du betala påminnelsen. Företaget Visma som skickar ut påminnelser för Klippans kommun, skickar vidare din betalning till kommunen.

Om du har svårt att betala din faktura kan du ansöka om att få betala den senare eller dela upp betalningen. Du behöver kontakta oss innan sista betalningsdag.

Om fakturan har gått vidare till Visma, kan du kontakta Visma och lägga upp en avbetalningsplan. Visma har telefonnummer 0771 – 23 24 00

Frågor och svar övrigt

Om du har dubbla boendekostnader när du ska flytta till vård- och omsorgsboende kan du ansöka om jämkning. Med en jämkningsansökan har du rätt att räkna med både din tidigare och din nya boendekostnad i avgiftsberäkningen. I de flesta fall innebär det att avgiften för service och omvårdnad sänks.

I vissa fall kan du också beviljas jämkning av hyran.

Ansökan om jämkning görs på en särskild blankett som du får via avgiftshandläggaren. Jämkning beviljas för maximalt tre månader. Du måste lämna en inkomstförfrågan för den aktuella perioden för att vi ska kunna ta ställning till din jämkningsansökan.

Du betalar för de portioner du beställt under månaden. Portionerna beställs och levereras för en vecka åt gången. Vissa månader betalar du för fyra beställningar, andra månader för fem beställningar. På ett år betalar du för 52 beställningar.

Taxa för insatser inom vård och omsorg samt funktionsstöd 2024


Avgifterna för ordinärt boende.

Insats

Avgift

Ingår i maxtaxa

Trygghetslarm

306 kronor/månad

Ja

Hemvård och service

355 kronor/timme

Ja

Matdistribution (beställning + leverans)

793 kronor/månad

Ja

Matdistribution (kost)

61 kronor/portion

Nej

Lunch dagverksamhet

75 kronor/portion

Nej

Fika dagverksamhet

122 kronor/månad

Nej


Avgifterna för kortvården.

Insats

Avgift

Ingår i maxtaxa

Omvårdnad

86 kronor/dygn

Ja

Kost

129 kronor/dygn

Nej


Avgifterna för vård- och omsorgsboende.

Insats

Avgift

Ingår i maxtaxa

Service och omvårdnad

2575 kronor/månad

Ja

Kost

3872 kronor/månad

Nej

Restvärde hjälpmedel vid oaktsamt handhavande debiteras enligt Medelpunktens beräkningar

Avgifterna för hemsjukvård inklusive rehablilitering.

Insats

Avgift

Ingår i maxtaxa

Hemsjukvård

367 kronor/månad

Ja

Näringsdryck

9 kronor per förpackning

Nej

Sondmat

3872 kronor/månad

Nej

Rehabbesök/bedömning

367 kronor/månad (om du inte redan debiteras månadsavgift)

Ja

Hämtning/rengöring av hjälpmedel

319 kronor per tillfälle

Nej

Höftpaket

300 kronor (engångskostnad)

Nej


Avgifterna inom LSS.

Insats

Avgift

Ingår i maxtaxa

Kost korttidstillsyn/-vistelse enligt LSS

93 kronor/heldag
47 kronor/halvdag
24 kronor/dag för endast frukost

Nej

Kost i bostad med särskild service

2400 kronor/månad för helkost
1800 kronor/månad för delkost

Nej

Övrigt

Vi rekommenderar alla att ansöka om bostadstillägg. Om du är pensionär ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Om du är yngre ansöker du hos Försäkringskassan. Du kan ansöka om bostadstillägg även om du äger den bostad som du bor i.

Ansökan om bostadstillägg på Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bostadstillägg på Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2024