Gå till innehåll

Vanliga frågor & svar gällande god man, förvaltare eller förmyndare

Här hittar du vanliga frågor och svar som är bra och veta om du har funderingar kring vad det innebär att vara god man, förvaltare eller förmyndare.

Skicka in en intresseanmälan och/eller ett personligt brev till överförmyndarnämnden. En handläggare kommer sedan att kontakta dig för mer information. Eftersom överförmyndarnämnden kontrollerar att de som vill bli gode män inte finns med i kronofogdens eller polisens belastningsregister ska du redan i intresseanmälan anger personnummer.

E-tjänster överförmyndare på Perstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du själv, dina närmaste anhöriga eller överförmyndarnämnden kan ansöka om en god man eller förvaltare. Vem som helst kan också vända sig till överförmyndarnämnden för att berätta att någon behöver en god man eller förvaltare. De som arbetar inom socialtjänsten och vård och omsorg måste meddela överförmyndarnämnden om de tycker att någon behöver en god man eller förvaltare.

E-tjänster överförmyndare på Perstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I din ansökan/anmälan ska du skriva varför ett behov finns och vad behovet är. Dessa uppgifter behövs för att överförmyndarnämnden ska kunna avgöra vilken omfattning godmansskapet eller förvaltarskapet ska ha. En kuratorsutredning eller social utredning bör skickas med i ansökan. Läkarintyg som styrker behov av god man eller förvaltare ska bifogas ansökan/anmälan. Det är viktigt att det framgår av läkarintyget om den person som ansökan/anmälan handlar om förstår vad saken gäller eller inte. Om det finns förslag på god man ska även detta bifogas ansökan/anmälan.

För ett godmanskap ska huvudmannen (personen som ansöker om god man) vara i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Vid godmanskap har huvudmannen som huvudregel kvar sin rättshandlingsförmåga och kan till exempel ingå avtal eller ge bort egendom.

För ett förvaltarskap gäller, förutom det ovanstående, att huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte klarar av att vårda sig själv och sin egendom. Förvaltare får bara utses om det inte är tillräckligt med godmanskap.

Vid förvaltarskap behöver inte förvaltaren ha huvudmannens samtycke utom i vård och boendefrågor. Huvudmannen har ingen rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet.

Du måste skicka in en skriftlig begäran om att få avsluta ditt uppdrag. Det är viktigt att komma ihåg att du fortsätter att vara god man eller förvaltare tills dess att en ny har utsetts. Överförmyndarnämnden avslutar ditt uppdrag och utser ny god man efter att din begäran skickats in.

Det kan vara så att du inte längre behöver en god man eller förvaltare. I så fall skriver du (eller den gode mannen/förvaltaren, anhöriga eller vårdpersonal) till överförmyndarnämnden och berättar detta.

Har du själv ansökt om god man tillfrågas den gode mannen om han eller hon anser att godmanskapet kan upphöra. Ibland kan det behövas läkarintyg som visar att godmanskapet inte längre behövs. Därefter skickar överförmyndarnämnden ärendet till tingsrätten för bedömning av upphörande. Förvaltarskap omprövas alltid en gång om året, även om huvudmannen inte skickat in någon begäran om omprövning. Socialnämnden har anmälningsplikt till överförmyndaren om den anser att någon inte längre bör ha en förvaltare.

Du eller din make/a eller sambo och närmaste släktingar måste skriva till överförmyndarnämnden och berätta varför du/ni önskar att nuvarande gode man eller förvaltare byts ut.

Din/er begäran om byte av god man eller förvaltare skickas sedan till den gode mannen eller förvaltaren så att även han eller hon får uttala sig.

Om den gode mannen eller förvaltaren godkänner begäran kan en ny utses av överförmyndarnämnden efter att denna person har samtyckt till att åta sig uppdraget. Den gode mannen eller förvaltaren har kvar sitt uppdrag tills dess en ny blivit utsedd. Om en god man eller förvaltare gjort sig skyldig till missbruk, inte skött sitt uppdrag, fått ekonomiska problem eller av någon annan anledning inte längre är lämplig som god man eller förvaltare ska uppdraget avslutas.

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen (personen som har en god man) och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd. Samtliga av huvudmannens konton, förutom transaktionskontot som huvudmannen, gode mannen eller förvaltaren har tillgång till, ska vara överförmyndarspärrade. Bevis om att de är spärrade ska lämnas in till överförmyndarnämnden där de förvaras i huvudmannens akt.

Du måste skicka in en skriftlig uttagsbegäran till överförmyndarnämnden. Du kan skriva en egen begäran eller använda e-tjänsten Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto. Det måste framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort beloppet är samt vad pengarna ska användas till. Du och huvudmannen om denne förstår, ska underteckna begäran. Bifoga offert, faktura, skattebesked eller dylikt. Överförmyndarnämnden fattar beslut som skickas till dig som god man eller förvaltare. Detta beslut visar du sedan upp vid uttag i bank.

E-tjänster överförmyndare på Perstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I och med dödsfallet upphör ditt uppdrag som god man eller förvaltare automatiskt, det vill säga utan särskilt beslut. I stället tar dödsboet över förvaltningen. Du ska underrätta anhöriga samt överförmyndarnämnden så fort som möjligt.

Du ska också, inom en månad från dödsfallet, skicka in slutredovisning för tiden fram till dödsfallet. Detta gör du på e-tjänsten Års- och sluträkning. Du är också skyldig att överlämna relevanta uppgifter och handlingar till någon dödsbodelägare alternativt socialförvaltningen för dödsboanmälan (när dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden).

E-tjänster överförmyndare på Perstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarens tillstånd krävs vid:

 • Köp av aktier
 • Köp, försäljning eller inteckning av fastighet eller tomträtt
 • Köp eller försäljning av bostadsrätt
 • Låntagande åt huvudmannen utlåning av huvudmannens medel
  vid förvaltarskap drivande av rörelse
 • Uttag av pengar från spärrat konto

Kontakta alltid ansvarig handläggare för att få reda på vad som behöver lämnas in i det aktuella ärendet.

Vid köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt gäller följande:

 • I ansökan ska du tala om skälen till köpet eller försäljningen.
 • Du ska ha ett yttrande från huvudmannen om det är möjligt. Om huvudmannen inte är klarar av att lämna sitt samtycke ska istället närmsta anhöriga lämna sitt samtycke.
 • Köpekontrakt ska lämnas i original och vara undertecknat av både köpare som säljare. Köpekontraktet ska innehålla villkor om att det endast gäller under förutsättning av överförmyndarens godkännande.
 • Värderingsutlåtande, utfärdat av en sakkunnig och opartisk person (värderingsman), ska lämnas in. I värderingsutlåtandet ska man kunna läsa en fullständig beskrivning av objektet. Värderingsmannen får inte på något sätt vara inblandad i affären, inte ens arbeta i samma företag som mäklaren, säljaren eller köparen.
 • Utdrag från fastighetsdata/taxerings- och gravitationsbevis ska lämnas in med ansökan till överförmyndarnämnden.

En särskild god man kan behöva förordnas om det föreligger jäv. Detta är inte en helt ovanlig situation. Kontrollera med handläggare på överförmyndarnämnden.

Kontrollera när överförmyndarnämnden sammanträder och kom inte överens om tillträde till fastigheten eller bostadsrätten förrän cirka tre veckor efter nämndens sammanträde.

Överförmyndarnämnden ska ha fått alla handlingar senast en vecka före nämndens sammanträde.

Försäljning ska alltid ske till marknadsmässigt värde.

Skicka in eller lämna ett personbevis, vilket du får från Skatteverket, till överförmyndarnämnden. Skriv att du ansöker om förvaltarfrihetsbevis. Den som ansöker om förvaltarfrihetsbevis måste vara folkbokförd i Klippan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023